ad. dr Grażyna Paciorek-Draus


Fot. Adam Frankowski

Grażyna Paciorek-Draus – teo­re­tyk muzy­ki, kom­po­zy­tor­ka, peda­gog, tre­ner roz­wo­ju zawo­do­we­go i oso­bi­ste­go. Absolwentka stu­diów magi­ster­skich w spe­cjal­no­ści kom­po­zy­cja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obec­nie UMFC). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

Jako kom­po­zy­tor­ka pre­zen­to­wa­ła swe utwo­ry m.in. pod­czas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a tak­że we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kom­po­zy­cje zosta­ły zare­je­stro­wa­ne na pły­tach wyda­nych przez Acte Préalable nomi­no­wa­nych do nagro­dy „Fryderyki”.

Jest zatrud­nio­na w macie­rzy­stej uczel­ni na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Specjalizuje się w neu­ro­dy­dak­ty­ce muzycz­nej (efek­tyw­ne meto­dy ucze­nia się muzy­ki, tech­ni­ki pamię­cio­we), roz­wo­ju słu­chu i wyobraź­ni muzycz­nej, a tak­że budo­wa­niu odpor­no­ści sce­nicz­nej (pra­ca z tre­mą, fizycz­ne i men­tal­ne przy­go­to­wa­nie do wystę­pów estra­do­wych). W krę­gu jej zain­te­re­so­wań nauko­wych pozo­sta­je rów­nież edu­ka­cja poprzez twór­czość (impro­wi­za­cja i kom­po­zy­cja dzie­ci i mło­dzie­ży) oraz roz­wój oso­bo­wo­ści arty­stycz­nej – dyser­ta­cję dok­tor­ską poświę­ci­ła twór­czo­ści for­te­pia­no­wej Tomasza Sikorskiego i oso­bo­wo­ści tego kom­po­zy­to­ra uka­za­nych w per­spek­ty­wie Teorii dez­in­te­gra­cji pozy­tyw­nej Kazimierza Dąbrowskiego.

Prelegent kon­fe­ren­cji nauko­wych, współ­twór­ca pio­nier­skich pro­jek­tów nauko­wo-arty­stycz­nych, autor­ka publi­ka­cji z dzie­dzi­ny teo­rii, filo­zo­fii i psy­cho­lo­gii muzy­ki, per­cep­cji i inter­pre­ta­cji muzy­ki, muzy­ki XX w. oraz peda­go­gi­ki muzy­ki.

Pracuje z kom­po­zy­to­ra­mi, teo­re­ty­ka­mi muzy­ki, reży­se­ra­mi dźwię­ku i instru­men­ta­li­sta­mi Prowadzi wykła­dy, szko­le­nia i autor­skie warsz­ta­ty dla uczniów, stu­den­tów i nauczy­cie­li szkół muzycz­nych. Jest człon­kiem Katedry Teorii Muzyki i lide­rem Międzywydziałowego Zespołu Pedagogów Kształcenia Słuchu.

Nauczyciel dyplo­mo­wa­ny przed­mio­tów teo­re­tycz­nych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego („Szkoła talen­tów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie, juror kon­kur­sów sol­fe­żo­wych i kom­po­zy­tor­skich dla mło­dzie­ży, autor­ka pro­gra­mów naucza­nia i współ­au­tor­ka pod­sta­wy pro­gra­mo­wej przed­mio­tu Kształcenie słu­chu w szko­le muzycz­nej II stop­nia, wycho­waw­ca lau­re­atów kon­kur­sów muzycz­nych.
Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

Została wyróż­nio­na licz­ny­mi nagro­da­mi za osią­gnię­cia nauko­we, dydak­tycz­ne i arty­stycz­ne, w tym za aran­ża­cje i twór­czość poetyc­ką.


ostatnia modyfikacja: 15/06/2020