ad. dr hab. Ewa Skardowska

Ewa Skardowska, dok­tor habi­li­to­wa­ny UMFC, pia­nist­ka, absol­went­ka dyplo­mo­wych i pody­plo­mo­wych stu­diów pia­ni­stycz­nych w kla­sach Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera. Studiowała tak­że w Peabody Conservatory of Music w Baltimore, USA w kla­sie Ellen Mack.

Od ukoń­cze­nia stu­diów żywo zain­te­re­so­wa­na kame­ra­li­sty­ką for­te­pia­no­wą; wystę­po­wa­ła z wie­lo­ma instru­men­ta­li­sta­mi pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi. W 2004 roku, wspól­nie z Adamem Zarzyckim  (skrzyp­ce) i Piotrem Hausenplasem (wio­lon­cze­la) zało­ży­ła Varsovia Piano Trio, z któ­rym kon­cer­to­wa­ła w Polsce i wie­lu kra­jach świa­ta: Turcji, Czechach, Egipcie, Wlk.Brytanii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, Bułgarii, Chinach, Irlandii, Gruzji. W skła­dzie tria nagra­ła dwie pły­ty CD z muzy­ką pol­ską: dla DUX/2006 oraz dla Orfeus Music/2013.

Była juror­ką V Seattle International Piano Competition (2013). W krę­gu jej zain­te­re­so­wań leży pro­mo­cja utwo­rów solo­wych i kame­ral­nych kom­po­zy­to­rów pol­skich zwią­za­nych z UMFC, a tak­że za spra­wą związ­ku z Piwnicą Artystyczną Kurylewiczów — Andrzeja Kurylewicza.

Pianistka zwią­za­na jest z Wydziałem Instrumentalnym UMFC. Jest też autor­ką kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów popu­lar­no-nauko­wych o muzy­ce („Twoja Muza”), kil­ku­na­stu nauko­wych, dyser­ta­cji „O roli pia­ni­sty w dydak­ty­ce instru­men­ta­li­stów” oraz książ­ki „Relacje w trio for­te­pia­no­wym” wyda­nej przez UMFC w 2013 roku. Współtworzy zespół redak­cyj­ny nowo powsta­ją­cej publi­ka­cji wie­lo­au­tor­skiej UMFC.

e‑mail: ewaskardowska@op.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019