dr Emilia Dudkiewicz


fot. Krzysztof Kotynia

dr Emilia Dudkiewicz – muzy­ko­log, teo­log, biblio­te­karz. Studia magi­ster­skie odby­ła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – w latach 2001–2006 w zakre­sie Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej (temat pra­cy magi­ster­skiej: „Missa pro defunc­tis” Orlando di Lasso z 1578 r. Aspekt muzy­ko­lo­gicz­no-teo­lo­gicz­ny; pro­mo­tor: ks. dr Krzysztof Niegowski, recen­zent: prof. dr hab. Stanisław Dąbek), w latach 2004–2008 w zakre­sie Teologii Ogólnej (temat pra­cy magi­ster­skiej: Muzyka jako miej­sce doświad­cze­nie Boga według naucza­nia Josepha Ratzingera-Benedykta XVI; pro­mo­tor: ks. dr Marek Szymula, recen­zent: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański), uzy­sku­jąc dyplo­my z wyróż­nie­niem. W tej samej uczel­ni ukoń­czy­ła Studium Pedagogizacji (2004–2006). W 2013 r., w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z naj­wyż­szy­mi nota­mi ukoń­czy­ła dwu­se­me­stral­ne stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie Informacji Naukowej. W tym samym roku odby­ła staż w  Bibliotece-Fonotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, uzy­sku­jąc tytuł zawo­do­wy star­sze­go biblio­te­ka­rza. Zainteresowania badaw­cze kon­cen­tru­je przede wszyst­kim wokół sze­ro­ko poję­tej muzy­ki sakral­nej. Obecnie przy­go­to­wu­je pra­cę dok­tor­ską pod kie­run­kiem prof. UMFC dra hab. Marcina T. Łukaszewskiego, poświę­co­ną Feliksowi Rączkowskiemu.

Jest człon­kiem-zało­ży­cie­lem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (od 2009), w któ­rym peł­ni funk­cję sekre­ta­rza oraz człon­kiem Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego (od 2015) i Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (od 2016). Bierze czyn­ny udział w kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym i ogól­no­pol­skim oraz pro­jek­tach badaw­czych (tak­że jako ich ini­cja­tor­ka i kie­row­nik nauko­wy). Jest autor­ką dzie­się­ciu haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, dwu­dzie­stu arty­ku­łów nauko­wych (publi­ko­wa­nych w punk­to­wa­nych cza­so­pi­smach – m.in. „Seminare”, „Aspiracjach” oraz przez wydaw­nic­twa UKSW, UMFC, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Śląskiego, św. Wojciecha, Polihymnia i inne), bli­sko 200 arty­ku­łów popu­lar­no­nau­ko­wych oraz komen­ta­rzy kon­cer­to­wych, pro­gra­mo­wych i omó­wień do płyt. Pracuje tak­że jako redak­tor, m.in. w redak­cji nauko­wej cyklu Musica Intellectualis (UMFC). Współpracuje z Radiem Warszawa, dla któ­re­go w latach 2009–2013 przy­go­to­wa­ła i zre­ali­zo­wa­ła ponad 120 audy­cji muzycz­nych (autor­skie cykle: Sacrum w muzy­ce, Uchem Chopina, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpie­wie gre­go­riań­skim). Od 2013 r. jest wykła­dow­cą Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Udziela się rów­nież pod­czas warsz­ta­tów i kur­sów muzycz­nych doty­czą­cych muzy­ki sakral­nej, szcze­gól­nie śpie­wu gre­go­riań­skie­go, a tak­że współ­pra­cu­je z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Aktywnie łączy dzia­łal­ność nauko­wą z arty­stycz­ną. Zainicjowała i zor­ga­ni­zo­wa­ła sze­reg wyda­rzeń nauko­wo-arty­stycz­nych. Jako chó­rzyst­ka współ­pra­cu­je z taki­mi zespo­ła­mi jak m.in.: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort, UKSW. Wzięła udział w licz­nych pra­wy­ko­na­niach, festi­wa­lach i kon­kur­sach o zasię­gu ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym (zdo­by­wa­jąc m.in. I miej­sca na Concorso Polifonico Internazionale Gudio d’Arezzo czy Malta International Choir Festival) oraz nagra­niach płyt CD (m.in.: Mahler, Symphony No. 8 ‘Symphony of a Thousand’, dyr. A. Wit, Naxos 8.550533–34; Moryto, Moryto Masses, dyr. K. Szymonik, DUX 0571; Aleksandra Kurzak: Bell Raggio – Rossini Arias, A. Kurzak, Warszawski Chór Kameralny, Sinfonia Varsovia, dyr. P. G. Morandi, Decca 478 5710). W 2015 r. uka­za­ła się pły­ta reje­stru­ją­ca jej autor­ski pro­jekt: Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpie­wie gre­go­riań­skim i ambro­zjań­skim z impro­wi­za­cja­mi sak­so­fo­no­wy­mi. Św. Janowi Pawłowi II w hoł­dzie, P. Gusnar – sak­so­fon, MSG Clamaverunt Iusti, M. Sławecki – dyry­gent, Ars Sonora ARSO-CD-59). Album uzy­skał pre­sti­żo­wą nagro­dę Fryderyk 2016 w kate­go­rii Album Roku – Muzyka Dawna.


ostatnia modyfikacja: 04/05/2020