ad. dr hab. Dariusz Zimnicki

Absolwent Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie  spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na (2002, kla­sa prof. Ryszarda Zimaka). W 2009 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych, a w 2015 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

W latach 2002–2004 jako dyry­gent asy­stent był zwią­za­ny z Warszawską Operą Kameralną. Obecnie pra­cu­je w macie­rzy­stej uczel­ni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chó­ru mie­sza­ne­go UMFC oraz wydzia­ło­we­go zespo­łu wokal­ne­go.

Od roku 2004 pro­wa­dzi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z oby­dwo­ma zespo­ła­mi aktyw­nie kon­cer­tu­je przy­go­to­wu­jąc bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pro­gra­my a cap­pel­la, jak rów­nież dzie­ła wokal­no-instru­men­tal­ne. Wyróżnia się licz­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi w wyko­ny­wa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­pu­je na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród). Jest współ­za­ło­ży­cie­lem (2011) i dyry­gen­tem chó­ru Tibi Domine przy para­fii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Był sty­pen­dy­stą Ministra Kultury za wyróż­nia­ją­ce osią­gnię­cia w nauce. Jest lau­re­atem trze­ciej nagro­dy oraz nagro­dy indy­wi­du­al­nej za pra­cę nad inter­pre­ta­cją utwo­ru Karola Szymanowskiego na ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dyry­gen­tów chó­ral­nych w Poznaniu w roku 2002.

Jest koor­dy­na­to­rem regio­nal­nym ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu roz­wo­ju chó­rów szkol­nych Śpiewająca Polska. Prężnie dzia­ła jako orga­ni­za­tor i współ­or­ga­ni­za­tor kon­kur­sów, festi­wa­li oraz prze­glą­dów chó­ral­nych.

Udziela się jako juror, pre­le­gent oraz eks­pert w przed­się­wzię­ciach na szcze­blu regio­nal­nym, ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019