prof. dr hab. Cezary Szyfman

bary­ton, jest absol­wen­tem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie stu­dio­wał u prof. Michała Szopskiego i prof. Kazimierza Pustelaka. Po zakoń­cze­niu stu­diów dosko­na­lił swój warsz­tat muzycz­no-wokal­ny pod opie­ką prof. Piotra Kusiewicza.

Od roku 1984 współ­pra­cu­je z więk­szo­ścią pol­skich zespo­łów kame­ral­nych, spe­cja­li­zu­ją­cych się w wyko­naw­stwie muzy­ki daw­nej (IL Canto, Bornus Consort, Ars Nova, Il Tempo, Camerata Cracovia, Concerto Polacco), z któ­ry­mi doko­nał wie­lu nagrań radio­wych i tele­wi­zyj­nych. Część z nich zosta­ła wyda­na na ponad dwu­dzie­stu — jak dotąd — pły­tach kom­pak­to­wych.

Na swo­im kon­cie, oprócz spek­ta­kli teatral­nych, arty­sta ma tak­że udział we wszyst­kich naj­waż­niej­szych festi­wa­lach kra­jo­wych i wie­lu zagra­nicz­nych m.in. Scotish Early Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal. Koncertował też w wie­lu kra­jach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wraz z kwin­te­tem wokal­nym „II Canto” jest lau­re­atem licz­nych nagród zdo­by­tych na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach: w Tampere (Finlandia), w Arezzo i Gorizji (Włochy).

W latach 1993–1995 uczest­ni­czył w orga­ni­zo­wa­nych w Niemczech, mistrzow­skich kur­sach wokal­nych pro­wa­dzo­nych przez słyn­ny, bry­tyj­ski zespół The King’s Singers.

Jest tak­że współ­lau­re­atem „Fryderyka 96” — kate­go­ria Muzyka Dawna (Ars Nova — Il Canto — Psalmy) — nagro­dy przy­zna­wa­nej przez Akademię Fonograficzną za naj­wy­bit­niej­sze osią­gnię­cia fono­gra­ficz­ne roku.

Obok muzy­ki śre­dnio­wie­cza, rene­san­su czy baro­ku zna­czą­ce miej­sce w jego reper­tu­arze zaj­mu­je pie­śniar­ska twór­czość roman­ty­ków, zarów­no pol­skich jak i obcych.

Od wie­lu lat Cezary Szyfman pro­wa­dzi rów­nież oży­wio­ną dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną. Jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie — Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz adiunk­tem II stop­nia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W roku aka­de­mic­kim 2002/2003 pra­co­wał jako visi­ting pro­fes­sor w Keimyung University — F. Chopin Academy of Music w Daegu (Korea Południowa). Ponadto sta­le zapra­sza­ny jest do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów twór­czych, wykła­dów i semi­na­riów poświę­co­nych muzy­ce daw­nej oraz sze­ro­ko rozu­mia­nej pra­cy nad gło­sem.


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018