ad. dr hab. Artur Kasperek

Urodzony w Lublinie, gdzie ukoń­czył Liceum Muzyczne im. Karola Lipińskiego w kla­sie fago­tu Grażyny Woć-Kowalik. Studia odbył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Bogumiła Gadawskiego, a umie­jęt­no­ści instru­men­tal­ne dosko­na­lił u prof. Klausa Thunemanna.

Jest lau­re­atem kon­kur­sów solo­wych i kame­ral­nych, m.in. III nagro­dy na kon­kur­sie kame­ral­nym w Poczdamie w 1998 roku.

Współzałożyciel i pierw­szy fago­ci­sta kwar­te­tu fago­to­we­go Varsovia oraz wie­lo­let­ni czło­nek kwin­te­tu Varsovia Nova, z któ­rym wyko­nał dzie­siąt­ki kon­cer­tów na festi­wa­lach w całej Europie.

Od wie­lu lat współ­pra­cu­je z czo­ło­wy­mi orkie­stra­mi pol­ski­mi. Był mię­dzy inny­mi soli­stą Polskiej Filharmonii Kameralnej (1990–1994), w 1999 roku był pierw­szym fago­ci­stą Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana, z któ­rą doko­nał uho­no­ro­wa­ne­go wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi nagra­nia obu Koncertów for­te­pia­no­wych Fryderyka Chopina dla wytwór­ni Deutche Gramofon.

Obecnie jest kie­row­ni­kiem sek­cji instru­men­tów dętych Orkiestry Teatru Wielkiego — Opery Narodowej (z orkie­strą współ­pra­cu­je od 1992 roku), oraz soli­stą orkie­stry Sinfonietta Cracovia i Polskiej Orkiestry Radiowej (od 1994 roku). Współpracuje nad­to z zespo­ła­mi: Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Ensemble de Narol, Sinfonia Varsovia, New Art Ensamble, Gruppo di Tempera (z któ­rą we wrze­śniu 2013 nagrał debiu­tanc­ką pły­tę).

Ma na swo­im kon­cie kil­ka­dzie­siąt wystę­pów solo­wych w Polsce i za gra­ni­cą (Niemcy, Szwajcaria, Rosja, Białoruś) z taki­mi orkie­stra­mi, jak: Filharmonia Narodowa Białorusi, Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna, Polska Filharmonia Kameralna, Capella Bydgostiensis, Śląska Orkiestra Kameralna, Filharmonie w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Rzeszowie, Orkiestra Kameralna „Orfeusz”, z któ­ry­mi wyko­ny­wał kon­cer­ty Mozarta, Webera, Hummla, Vivaldiego, Richarda Straussa, Panufnika i Villa-Lobosa.

Współpracował z wybit­ny­mi dyry­gen­ta­mi, taki­mi jak: Lorin Maazel, Valery Gergiev, Claudio Abbado, Christoph Eschenbach. Współpracuje z orkie­stra­mi Sinfonia Iuventus oraz Akademii Beethovenowskiej pro­wa­dząc pró­by z sek­cja­mi instru­men­tów dętych tych zespo­łów. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta nagry­wa dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Prowadzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną, a jego wycho­wan­ko­wie zdo­by­wa­ją licz­ne nagro­dy na kon­kur­sach, gra­ją w czo­ło­wych orkie­strach i nale­żą do naj­wy­bit­niej­szych mło­dych pol­skich fago­ci­stów. Prowadzi semi­na­ria i warsz­ta­ty fago­to­we a tak­że jest juro­rem na wie­lu kon­kur­sach.

W 2012 roku uzy­skał tytuł dok­to­ra, a w 2016 dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jest adiunk­tem w Katedrze Instrumentów Dętych.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019