ad. dr Anna Krzysztofik-Buczyńska

Ukończyła z wyróż­nie­niem: PSM I st. im. I.J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach w kla­sie for­te­pia­nu H. Gacki-Krzysztofik, OSM I i II st. w Bytomiu w kla­sie M. Zegalskiej oraz stu­dia magi­ster­skie i pody­plo­mo­we na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku w kla­sie prof. J. Kadłubiskiego.

Jako pia­nist­ka bra­ła udział w wie­lu kon­kur­sach i prze­słu­cha­niach, zdo­by­wa­jąc nagro­dy i wyróż­nie­nia. Swoje umie­jęt­no­ści pia­ni­stycz­ne dosko­na­li­ła pod kie­run­kiem: A. Orłowieckiego (Rosja), J. Rose’a (USA), A. Jasińskiego, C. Stańczyka, M. Catanii (Włochy), M. O’Rourke (Irlandia), J. Banowetza (USA), A. Wodnickiego (USA) oraz Duo Pepicelli (Włochy). Naukę gry na kla­we­sy­nie roz­po­czę­ła w AMFC w Białymstoku pod kie­run­kiem P. Wilczyńskiego, a następ­nie u E. Adamczyk. W 2008 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na UMFC (wydział zamiej­sco­wy w Białymstoku) w kla­sie kla­we­sy­nu L. Stawarz.

Wystąpiła z reci­ta­lem kla­we­sy­no­wym w koście­le św. Krzyża w Warszawie (2006). Jako solist­ka wzię­ła udział w Forum Muzyki Dawnej w AMFC w Warszawie (2006), a tak­że w 12 Dniach Bachowskich w Akademii Muzycznej w Krakowie (2007).  Jest współ­za­ło­ży­ciel­ką Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415, z któ­rym wystę­pu­je jako solist­ka i kame­ra­list­ka, wyko­nu­jąc par­tie bas­so con­ti­nuo na kla­we­sy­nie i pozy­ty­wie. Jako muzyk orkie­stro­wy pra­cu­je w Orkiestrze Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, reali­zu­jąc tam par­tie for­te­pia­nu, cze­le­sty i orga­nów. Brała udział w kon­cer­cie Filharmoników w Petersburgu w Soborze Smolnym w roku 2006, a tak­że w tour­née kon­cer­to­wym w Szwecji (Sztokholm-Göteborg) w roku 2009. Jako kore­pe­ty­tor pra­co­wa­ła w OIFP-ECS w Białymstoku przy reali­za­cji oper S. Moniuszki „Straszny Dwór”, G.Ph. Telemanna „Pimpinone”, a tak­że musi­ca­li Ch. Williamsa „Korczak”, A.L. Webera „Upiór w ope­rze”. Dzięki grze na kil­ku instru­men­tach wyko­nu­je muzy­kę od XVI-wiecz­nej do współ­cze­snej.

Jest wykła­dow­cą (pia­nist­ką i kla­we­sy­nist­ką) na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019