ad. dr Andrzej Morawiec

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej (1986) w Bytomiu oraz Leningradzkiego Instytutu Kultury na Wydziale Choreografii i Pedagogiki Baletu (1990). Tańczył w zespo­le bale­tu Państwowej Opery Śląskiej (1990–1991) i Śląskim Teatrze Tańca (1991–1994) w Bytomiu, gdzie jed­no­cze­śnie zaj­mo­wał się asy­sten­tu­rą i repe­ty­cją prac cho­re­ogra­fów zagra­nicz­nych.

Występował gościn­nie w gdań­skim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca. Był instruk­to­rem i cho­re­ogra­fem Sekcji Akrobatyki Sportowej AZS AWF w Katowicach i wykła­dow­cą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pedagog tań­ca kla­sycz­ne­go i współ­cze­sne­go oraz twór­ca licz­nych prac cho­re­ogra­ficz­nych dla Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu, pre­zen­to­wa­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Tam też zało­żył Tom Bombadil Dance Company, a cho­re­ogra­fia „Loa” w wyko­na­niu tego zespo­łu zdo­by­ła wyróż­nie­nie II Gdańskich Debiutów Młodych Choreografów w 1997 roku.

Od wrze­śnia 2001 roku nauczy­ciel tań­ca współ­cze­sne­go w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Od 2002 roku wykła­dow­ca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współtworzył „Trójmiejską Korporację Tańca” zrze­sza­ją­cą naj­lep­szych tan­ce­rzy zwią­za­nych z Trójmiastem, w ramach, któ­rej reali­zo­wał się głów­nie jako tan­cerz solo­wy.

Osiągnięcia dydak­tycz­ne:

Dokonania arty­stycz­ne:

Nagrody i wyróż­nie­nia: I miej­sce w I Krajowym Konkursie Promocji Artystycznych w kate­go­rii Taniec – Łódź 2000 (Nagroda Pegaza); II nagro­da na II Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Estradowej w kate­go­rii Ruch sce­nicz­ny za cho­re­ogra­fię Co mi w duszy gra, Warszawa 2001; Nagroda Indywidualna II stop­nia, za szcze­gól­ny wkład w roz­wój edu­ka­cji arty­stycz­nej w Polsce – 2005 (Dyrektor CEA); Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej, Warszawa 2014.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019