dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC

Andrzej Miśkiewicz uro­dził się w 1955 roku, w Warszawie. W roku 1974 uzy­skał świa­dec­two doj­rza­ło­ści w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, a w roku 1975 dyplom w Państwowej Szkole Muzycznej II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie for­te­pia­nu. W latach 1975–1980 stu­dio­wał na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) uzy­sku­jąc dyplom magi­stra sztu­ki muzycz­nej z wyróż­nie­niem, ze spe­cja­li­za­cją w zakre­sie fono­gra­fii. W roku 1984 ukoń­czył stu­dia dok­to­ranc­kie w zakre­sie teo­rii muzy­ki, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1989 obro­nił w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pra­cę dok­tor­ską Wartościowanie gło­śno­ści dźwię­ku instru­men­tów muzycz­nych. W roku 2004 uzy­skał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie nauk o sztu­ce.

Pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1979, a od roku 2004 zatrud­nio­ny jest na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go i peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Akustyki Muzycznej. W latach 1982–1983 odbył czte­ro­mie­sięcz­ny staż nauko­wy na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Surrey, w Guildford w Anglii, jako sty­pen­dy­sta British Council, a w roku 1989 mie­sięcz­ny staż nauko­wy w Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Marsylii. W latach 1991–1995 pra­co­wał jako adiunkt nauko­wo-badaw­czy (rese­arch asso­cia­te) w Northeastern University w Bostonie (USA).

Jego dzia­łal­ność dydak­tycz­na kon­cen­tru­je się na zagad­nie­niach oce­ny słu­cho­wej oraz per­cep­cji dźwię­ków muzycz­nych. Andrzej Miśkiewicz pro­wa­dzi w UMFC zaję­cia z nastę­pu­ją­cych przed­mio­tów: pod­sta­wy sły­sze­nia, semi­na­rium ocen słu­cho­wych, semi­na­rium angiel­sko­ję­zycz­nej lite­ra­tu­ry facho­wej oraz semi­na­rium pra­cy magi­ster­skiej (na Wydziale Reżyserii Dźwięku), pod­sta­wy elek­tro­aku­sty­ki i per­cep­cji dźwię­ku (w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej) oraz pod­sta­wy aku­sty­ki (na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki). W UMFC był pro­mo­to­rem troj­ga dok­to­ran­tów oraz 21 magi­stran­tów. Prowadzi rów­nież wykła­dy z przed­mio­tu aku­sty­ka muzycz­na i słu­cho­wa oce­na dźwię­ku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach ubie­głych pro­wa­dził tak­że wykła­dy na Podyplomowym Studium Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w Radiowej Akademii Umiejętności w Warszawie oraz w General Motors Technical Education Center, w Detroit (USA).

Obszar nauki, jakim się zaj­mu­je, ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, zwią­za­ny z aku­sty­ką muzycz­ną, psy­cho­aku­sty­ką, meto­dy­ką oce­ny jako­ści dźwię­ku oraz reży­se­rią dźwię­ku. Tematykę pro­wa­dzo­nych przez nie­go prac przed­sta­wia lista publi­ka­cji.

Andrzej Miśkiewicz jest człon­kiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk powo­ła­nym w wyni­ku wybo­rów prze­pro­wa­dzo­nych w śro­do­wi­sku nauko­wym. Od roku 2007 jest redak­to­rem dzia­łu aku­sty­ki muzycz­nej i psy­cho­aku­sty­ki kwar­tal­ni­ka Archives of Acoustics. Jest człon­kiem towa­rzystw nauko­wych: Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA), European Acoustics Association (EAA), Acoustical Society of America (ASA) oraz Audio Engineering Society (AES).

Ważniejsze publi­ka­cje


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018