prof. dr hab. Andrzej Gębski

Andrzej Gębski — skrzy­pek — soli­sta, kame­ra­li­sta, peda­gog; naukę gry na skrzyp­cach roz­po­czął w siód­mym roku życia. Studia wio­li­ni­stycz­ne ukoń­czył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Mirosława Ławrynowicza uzy­sku­jąc w 1997 r. dyplom z wyni­kiem celu­ją­cym. Swoje umie­jęt­no­ści arty­sta dosko­na­lił pod kie­run­kiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kame­ra­li­sty­ka).

Jest lau­re­atem IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Pierra Lantier’a w Paryżu. Od 1997 r. jest człon­kiem Zespołu Kameralistów Camerata Vistula pro­wa­dzo­ne­go przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierw­szym skrzyp­kiem. W 1998 r. wraz z Jarosławem Domżałem i Joanną Ławrynowicz zało­żył Warsaw Trio z któ­rym doko­nał nagrań pły­to­wych. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta Andrzej Gębski uczest­ni­czył w licz­nych impre­zach muzycz­nych wystę­pu­jąc na estra­dach Polski (we wszyst­kich kra­jo­wych fil­har­mo­niach), Niemiec, Francji, Turkmenistanu, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wenezueli, Chin i Tajwanu.

Artysta jest pro­pa­ga­to­rem muzy­ki pol­skiej, doko­nał 54 pra­wy­ko­nań i nagrań archi­wal­nych dla PRiTV utwo­rów skrzyp­co­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich a tak­że nagrał 16 płyt kom­pak­to­wych z muzy­ką pol­ską (w tym 10 dla wydaw­nic­twa „Acte Préalable”), któ­re są pre­mie­ra­mi fono­gra­ficz­ny­mi.

Współpraca nie­stru­dzo­ne­go pro­pa­ga­to­ra muzy­ki pol­skiej – wio­lon­cze­li­sty Andrzeja Wróbla z jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych skrzyp­ków pol­skich – Konstantym Andrzejem Kulką dopro­wa­dzi­ła do zawią­za­nia tria wyko­nu­ją­ce­go dzie­ła skrzyp­co­we i kame­ral­ne Karola Lipińskiego. Trio w skła­dzie: Konstanty Andrzej Kulka — soli­sta, Andrzej Gębski, Andrzej Wróbel wyko­na­ło pra­wie 100 kon­cer­tów mono­gra­ficz­nych z muzy­ką Lipińskiego a uko­ro­no­wa­niem tej dzia­łal­no­ści sta­ło się w 2012 r. wyda­nie albu­mu (6 CD)! z 23 dzie­ła­mi Lipińskiego.

Od 1998 r. Andrzej Gębski zaj­mu­je się rów­nież pra­cą dydak­tycz­ną w macie­rzy­stej Uczelni. Od 2003 r. jest dok­to­rem, od 2008 r. dok­to­rem habi­li­to­wa­nym (pra­cę habi­li­ta­cyj­ną sta­no­wi­ła publi­ka­cja pt. Zagadnienia wyko­naw­cze utwo­rów na skrzyp­ce i for­te­pian Romualda Twardowskiego), a od 2017 r. pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Od 2000 r. pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec w eli­tar­nej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. orkie­strę smycz­ko­wą tej­że szko­ły, któ­rą ufor­mo­wał pod nazwą „Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”, z któ­rą wystę­pu­je w pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych m.in. w Filharmonii Narodowej, UMFC, w pary­skiej sali Unesco i innych czo­ło­wych ośrod­kach muzycz­nych. Z tą wła­śnie orkie­strą arty­sta zare­je­stro­wał wszyst­kie utwo­ry na orkie­strę smycz­ko­wą Romualda Twardowskiego. Ponadto Andrzej Gębski pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec pod­czas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, StreichAkademie w Goch (Niemcy) , a tak­że warsz­ta­ty muzycz­ne „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” sku­pia­ją­ce­go naj­zdol­niej­szą mło­dzież muzycz­ną kra­ju. Jest juro­rem kon­kur­sów i prze­słu­chań skrzyp­co­wych: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Międzynarodowego Konkursu im. M. Ławrynowicza w Płocku, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie, prze­słu­chań CEA i innych. Andrzej Gębski jest auto­rem 20 opra­co­wań wyko­naw­czych utwo­rów skrzyp­co­wych wyda­nych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz wydaw­nic­two „Euterpe”.

Za osią­gnię­cia peda­go­gicz­ne i arty­stycz­ne skrzy­pek był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny m.in.: Nagrodą Specjalną oraz Nagrodą I stop­nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzy­krot­nie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, oraz Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

Skrzypek gra na instru­men­cie współ­cze­sne­go pol­skie­go lut­ni­ka – Wojciecha Topy.

e‑mail: andrzej.gebski@chopin.edu.pl

 

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019