dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

Aleksander Kościów uro­dził się w 1974 w Opolu. W roku 1993 roz­po­czął stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Mariana Borkowskiego, zaś w roku 1994 w kla­sie altów­ki prof. Błażeja Sroczyńskiego. Oba kie­run­ki ukoń­czył w roku 1998 (stu­dia kom­po­zy­cji z wyróż­nie­niem). Ponadto stu­dio­wał na Uniwersytecie Warszawskim – etno­gra­fię (Katedra Etnografii i Antropologii Kulturowej, 1995/1996) oraz filo­lo­gię kla­sycz­ną z polo­ni­sty­ką (Wydział Filologii Klasycznej oraz Wydział Polonistyki, 1999–2000).

Od roku 1998 jest pra­cow­ni­kiem dydak­tycz­nym macie­rzy­stej uczel­ni – na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, jego głów­nym przed­mio­tem wykła­do­wym jest kon­tra­punkt (dla stu­den­tów kom­po­zy­cji według autor­skie­go pro­gra­mu). Ponadto wykła­dał kom­po­zy­cję jako visi­ting pro­fes­sor na Keimyung University w Taegu (Korea Południowa, 2009, 2014–2015), dawał też wykła­dy, pro­wa­dził zaję­cia z kom­po­zy­cji i wyko­naw­stwa muzy­ki współ­cze­snej na kur­sie Jeunesses Modernes w Weikersheim i Monachium (Niemcy, 2003) oraz na San Diego State University w San Diego (USA, 2006). Laureat kon­kur­sów kom­po­zy­tor­skich, sty­pen­dy­sta Fundacji Fulbrighta (2005). W 2007 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra (pro­mo­tor – prof. Marian Borkowski), a w 2014 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

Jego utwo­ry były wyko­ny­wa­ne na festi­wa­lach, kon­cer­tach i impre­zach muzy­ki współ­cze­snej w Polsce (m.in. Międzynarodowy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Musica Polonica Nova, Warszawskie Spotkania Muzyczne i in.) oraz za gra­ni­cą (Francja, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Rosja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy). Współpracował z Joe’m Alterem, ame­ry­kań­skim cho­re­ogra­fem bale­tu współ­cze­sne­go, licz­ny­mi kwar­te­ta­mi smycz­ko­wy­mi (m.in. Royal, Wilanów, Camerata, NeoQuartet, Kronos), chó­ra­mi i zespo­ła­mi (m.in. Kwartludium, Cellonet, Zespół Wokalny Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, London Sinfonietta, Hebrides Ensemble, ProModern).

Ponadto jest auto­rem tek­stów o muzy­ce (m.in. jako sta­ły współ­pra­cow­nik opol­skie­go kwar­tal­ni­ka spo­łecz­no-kul­tu­ral­ne­go „Strony”), powie­ści „Świat nura” (Muza 2006), „Przeproś” (Muza 2008), nomi­no­wa­nej do Paszportu „Polityki”, „Lecą wie­lo­ry­by” (Znak 2010) oraz opo­wia­dań.

Jest człon­kiem ZKP, ZAiKS i Akademii Fonograficznej.

W kaden­cji 2016–2020 peł­ni funk­cję pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018