dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC


Fot. Andriej Sotnikow

     „…Młoda artyst­ka wie i czu­je, co gra; i potra­fi grać, potra­fi to prze­ka­zać. Talent. Nagroda bez­spor­na” – napi­sał Kazimierz Rozbicki o wystę­pie Agnieszki Przemyk-Bryły pod­czas XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

     Doktor habi­li­to­wa­ny sztu­ki muzycz­nej, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwentka reno­mo­wa­ne­go XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, w kla­sie autor­skiej o pro­fi­lu kla­sycz­nym. Przez 12 lat kształ­ci­ła się pod kie­run­kiem Joanny Kurpiowskiej, przez kolej­ne 2 lata w kla­sie for­te­pia­nu prof. Czesława Stańczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2004 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną (obec­nie Uniwersytet Muzyczny) im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie for­te­pia­nu prof. Alicji Palety-Bugaj i w kla­sie kame­ra­li­sty­ki prof. Krystyny Borucińskiej.

     Od 2005 roku jako asy­stent, a następ­nie adiunkt zwią­za­na z kla­są for­te­pia­nu prof. Alicji Palety-Bugaj, a od 2007 roku tak­że z kla­są wio­lon­cze­li prof. Tomasza Strahla. Od 2016 roku pro­wa­dzi wła­sną kla­sę for­te­pia­nu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a od 2004 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

     Agnieszka Przemyk–Bryła jest lau­re­at­ką ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, m. in.  I nagro­dy na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, orga­ni­zo­wa­nym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (2000), lau­re­at­ką Estrady Młodych XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2001), fina­list­ką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Siergieja Rachmaninowa w Morcone (Włochy, 2003), lau­re­at­ką II nagro­dy na III Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi w Bolonii (Włochy, 2013). Ponadto jest lau­re­at­ką Olimpiady Polonistycznej (II nagro­da) oraz fina­list­ką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego.

     Dwukrotna sty­pen­dyst­ka Ministra Kultury i Sztuki, a tak­że Międzynarodowego Klubu ZONTA, Fundacji Kultury, Fundacji Reginy Smendzianki, Burmistrza Miasta Hamamatsu.

     Uczestniczyła w licz­nych kur­sach mistrzow­skich (w tym w reno­mo­wa­nej IX International Piano Academy w Hamamatsu w 2004 roku), pro­wa­dzo­nych przez pro­fe­so­rów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, takich jak m. in. Andrzej Jasiński, Marek Mizera, Jerzy Godziszewski, Andrzej Tatarski, Oxana Yablonskaya, Jacques Rouvier, Sergio Perticaroli, Hiroko Nakamura, Karl-Heinz Kaemmerling, Arie Vardi, Dominique Merlet, Alexei Nasiedkin, Evgeni Moguilevsky, Vera Gornostaeva, Lee Kum-Sing, Nikolai Demidenko.

     Agnieszka Przemyk-Bryła kon­cer­tu­je jako solist­ka i kame­ra­list­ka w wie­lu mia­stach Polski (m. in. Filharmonia Narodowa, Olsztyńska, Opolska, Śląska, Zielonogórska, Narodowe Forum Muzyki
we Wrocławiu), a tak­że w pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Czechach, Finlandii, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i we Włoszech. Gościła na wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach muzycz­nych. W sierp­niu 2015 roku wystą­pi­ła pod­czas jubi­le­uszo­we­go, 70. Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Fr. Chopina w Dusznikach-Zdroju.

     Prowadzi kur­sy mistrzow­skie dla pia­ni­stów w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Tunezji, w Azerbejdżanie i w Chinach. Zasiada w jury kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Polsce i za gra­ni­cą. Dokonała nagrań archi­wal­nych dla II Programu Polskiego Radia i dla Radia Gdańsk, kil­ka­krot­nie wystę­po­wa­ła w Polskim Radiu BIS i w ame­ry­kań­skim National Public Radio.

     Agnieszka Przemyk-Bryła współ­pra­cu­je z Wydaniem Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina i wydaw­nic­twem Inventio Pro Arte, nale­ży tak­że do Syberyjskiego Towarzystwa Chopinowskiego w Tomsku (Rosja) i do kra­jo­wej Akademii Fonograficznej. Regularnie wystę­pu­je z reci­ta­la­mi Chopinowskimi w Żelazowej Woli i w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

     W 2014 roku wraz z Konstantym Andrzejem Kulką i Tomaszem Strahlem pia­nist­ka nagra­ła kom­plet dzieł kame­ral­nych Fryderyka Chopina dla wytwór­ni DUX. Płyta zdo­by­ła nagro­dę „disc excep­cio­nal” hisz­pań­skie­go maga­zy­nu Scherzo, otrzy­ma­ła rów­nież nomi­na­cję do nagro­dy Akademii Fonograficznej „Fryderyk”. W swo­im dorob­ku fono­gra­ficz­nym artyst­ka ma ponad­to udział w nagra­niu dwóch płyt „Saxophone varie” (vol. II i nomi­no­wa­ny do „Fryderyka” vol. III) wraz z Pawłem Gusnarem, a w 2018 roku, z oka­zji 100-lecia Niepodległości Polski zare­je­stro­wa­ła dla Chopin University Press sona­ty wio­lon­cze­lo­we Zygmunta Stojowskiego i Ludomira Różyckiego, wraz
z Tomaszem Strahlem. Płyta zosta­ła nagro­dzo­na „Fryderykiem” w kate­go­rii Album Roku 2019 – Muzyka Kameralna.

     Agnieszka Przemyk-Bryła jest tak­że autor­ką książ­ki pt. Sonata w twór­czo­ści Siergieja Rachmaninowa wyda­nej wraz z dwie­ma pły­ta­mi audio przez wydaw­nic­two nauko­we GRADO z Torunia (2014).

     Ponadto jest lau­re­at­ką II nagro­dy Olimpiady Języka Polskiego oraz fina­list­ką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego. Prowadzi wykła­dy w języ­ku pol­skim, angiel­skim i wło­skim.


ostatnia modyfikacja: 18/05/2020