ad. dr Agnieszka Kurowska-Janecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wydziału Wokalno-Aktorskiego, w kla­sie doc. Magdaleny Bojanowskiej. Studia ukoń­czy­ła w 1986 r. z wyróż­nie­niem i nagro­dą dla naj­lep­sze­go stu­den­ta roku. Laureatka kon­kur­sów wokal­nych im. Jana Kiepury (1986), Karola Szymanowskiego (1987), Adama Didura (1989). W latach 1984–1985 była adept­ką-solist­ką w Teatrze Wielkim w Warszawie, dwu­krot­nie — sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Sztuki.

W latach 1985–2009 solist­ka Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracowała z Teatrem Wielkim — Operą Narodową, Operą Bałtycką, Teatrem Wielkim w Poznaniu. W 1987 r. zagra­ła rolę Fiordiligi, w fil­mo­wej wer­sji ope­ry Cosí fan tut­te, w reży­se­rii Krzysztofa Tchórzewskiego. Ma w swo­im reper­tu­arze ponad 40 pierw­szo­pla­no­wych ról ope­ro­wych (w tym 18 mozar­tow­skich), a tak­że par­tie ora­to­ryj­ne od baro­ku do współ­cze­snych, pie­śni impre­sjo­ni­stów fran­cu­skich i roman­ty­ków rosyj­skich oraz nie­miec­kich, ale szcze­gól­nie ceni sobie muzy­kę pol­ską.

Brała udział w festi­wa­lach Mozartowskich, m.in. w Madrycie, El Escorial, Roubaix, w Pradze, Sewilli, Cordobie, Alicante, Santiago de Compostela, Festival de Opera de la Coruńa, Klangbogen Wien, Carinthischer Sommer Villach, Liege, Bejrucie, Vratislavia Cantans, Drezdner Musikfestspiele, Dniach Muzyki i Teatru w Poznaniu, Bydgoskich Festiwali Operowych i Festiwalu Paschalnym w Operze Narodowej, „Porozumienie’’ we Wrocławiu i in. Koncertowała w więk­szo­ści kra­jów Europy, w Izraelu, Japonii, Libanie i Indiach. W 1997 r. zagra­ła w fil­mie Krzysztofa Zanussiego pt. „Ostatni Krąg” z cyklu „Opowieści week­en­do­we’’. W 2001 r. otrzy­ma­ła Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2006 r. odzna­kę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Dwukrotnie nomi­no­wa­na do nagro­dy fono­gra­ficz­nej „Fryderyk”. W 2005 r. nomi­no­wa­na do nagro­dy Andrzeja Hiolskiego za rolę Kostelniczki w ope­rze Jenufa L. Janáčka. Ma w swo­im dorob­ku 7 płyt CD, nagra­nia m.in. dla tele­wi­zji pol­skiej, hisz­pań­skiej, fran­cu­skiej, holen­der­skiej, dla radia pol­skie­go, irlandz­kie­go, austriac­kie­go.

W 2007 r. ukoń­czy­ła Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 2008 r. jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC. Prowadzi tre­ning czyn­no­ści gło­so­twór­czych, tera­pię logo­pe­dycz­ną i uczy tech­nik wokal­nych w mowie i śpie­wie. Bierze udział w pro­jek­tach badaw­czych i kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Od 2009 r.jest kie­row­ni­kiem Kursów Emisji Głosu na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Od 2012 r. peł­ni funk­cję pre­ze­sa Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego. Od 2008 r. jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Falenickich Koncertów Letnich.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019