ad. dr hab. Eugenia Rozlach

ad. dr hab. Eugenia Rozlach absol­went­ka war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Wieloletnia solist­ka Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie śpie­wa­ła par­tie: Cherubina w Weselu Figara, Papageny w Czarodziejskim fle­cie, Dorabellii w Cosi fan tut­te, Rozyny w Cyruliku sewil­skim oraz głów­ne posta­ci w ope­rach Rossiniego: Angeliny w Kopciuszku oraz Izabelli we Włoszce w Algierze. Ostatnimi wyko­ny­wa­ny­mi par­tia­mi były: Pippo w Sroka zło­dziej­ka Rossiniego, Niania w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Stara Buryjowka w Jenufie Janaczka oraz Mrs Quickly w Falstaffie Verdiego . W rolach tych wystę­po­wa­ła nie tyl­ko na deskach macie­rzy­stej sce­ny w ramach Festiwalu Mozartowskiego ale i m.in. w Opera Comique w Paryżu, Teatro Albeniz w Madrycie czy na sce­nie słyn­ne­go Festiwalu Teatralnego w Montpellier.

Laureatka kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów wokal­nych im. Ady Sari w Nowym Sączu, Jana Kiepury w Krynicy, Roberta Schumanna w Zwickau, Vincenza Belliniego w Caltanisetta oraz Gioacchina Rossiniego w Schwetzingen.

W karie­rze Eugenii Rezler (pseu­do­nim arty­stycz­ny) obok spek­ta­kli ope­ro­wych waż­ną rolę odgry­wa­ły kon­cer­ty i reci­ta­le. Występowała z pia­ni­sta­mi tej kla­sy co Tatiana Szebanowa, Maciej Paderewski i Janusz Olejniczak. Współpracowała z Jerzym Godziszewskim, pre­zen­tu­jąc dzie­ła pie­śniar­skie K. Szymanowskiego. Interpretowała pie­śni pol­skich kom­po­zy­to­rów: F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, J. I. Paderewskiego a tak­że F. Schuberta, R. Schumanna, P. Czajkowskiego i S. Rachmaninowa — wie­le z nich nagry­wa­jąc dla Polskiego Radia. Dla Radia Katowice nagra­ła kil­ka­dzie­siąt pie­śni Stanisława Moniuszki, nie­któ­re z nich zosta­ły wyda­ne w zbio­rze Ze śpiew­ników domo­wych.

W 1998 wzię­ła udział w pierw­szym współ­cze­snym wyko­na­niu oraz w nagra­niu pły­to­wym ory­gi­nal­nej wer­sji Pasji Józefa Elsnera pod dyrek­cją J. Kaspszyka.

Podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej ‘89 była solist­ką w pra­wy­ko­na­niu Sonetów do Orfeusza na głos i orkie­strę Marty Ptaszyńskiej a na Festiwalu Gaude Mater ‘91 w Częstochowie w pra­wy­ko­na­niu Laudate Dominum na alt, bary­ton, chór i orkie­strę Andrzeja Nikodemowicza. Występowała też na Festiwalu w Łańcucie’89 w wie­czo­rze Marthy Eggerth, na Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie’97 oraz pod­czas Dni Chopinowskich w Lipsku gdzie wraz z orkie­strą bra­ła udział w odtwo­rze­niu pro­gra­mu, wyko­na­ne­go pod­czas poże­gnal­ne­go kon­cer­tu przed wyjaz­dem Chopina z Warszawy.

Od kil­ku­na­stu lat jest peda­go­giem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi rów­nież kla­sę wokal­ną wg wła­sne­go pro­gra­mu naucza­nia w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz. Uczniowie zdo­by­wa­ją lau­ry na kon­kur­sach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.

Autorka Międzywydziałowych Warsztatów Polskiej Liryki Wokalnej — Na skrzy­dłach pie­śni — współ­cze­sne inter­pre­ta­cje pol­skiej liry­ki wokal­nej XIX wie­ku, peda­gog w ramach kur­sów mistrzow­skich 18 Festiwalu Chopin — Górec­ki (UMFC). Autorka serii kon­fe­ren­cji nauko­wych poświę­co­nych pol­skim kom­po­zy­to­rom — m.in. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opera pol­ska — źró­dła, tra­dy­cja, współ­cze­sność”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pieśń pol­ska — źró­dła, tra­dy­cja, współ­cze­sność. Brała udział w pro­jek­cie (pro­gram edu­ka­cyj­ny) Keimyung — Fyderyk Chopin University of Music — Associate Professor (Korea poł.).

Juror kon­kur­sów wokal­nych. Członkini zespo­łów redak­cyj­nych pisma Musica Intellectualis, publi­ka­cji Monodia. Wchodzi w skład Rady Naukowej powo­ła­nej przez J.M. Rektora UMFC Klaudiusza Barana.


ostatnia modyfikacja: 15/04/2019