KATEDRA REŻYSERII DŹWIĘKU

Katedra Reżyserii Dźwięku zosta­ła powo­ła­na w roku 1961 (jako Katedra Reżyserii Muzycznej). Przez wie­le lat kie­ro­wa­na była przez współ­za­ło­ży­cie­la Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Janusza Urbańskiego. Następnie funk­cję kie­row­ni­ka Katedry peł­ni­li: prof. Jan Szmańda, prof. Antoni Karużas, prof. dr Halina Ciołkosz-Łupinowa, prof. Krzysztof Grabowski, prof. Nikodem Wołk-Łaniewski. Obecnie Katedra kie­ro­wa­na jest przez prof. Andrzeja Lupę.

Katedra Reżyserii Dźwięku spra­wu­je pie­czę nad dydak­ty­ką przed­mio­tów głów­nych i kie­run­ko­wych stu­diów licen­cjac­kich oraz trzech spe­cjal­no­ści stu­diów magi­ster­skich: reży­se­rii muzycz­nej, reży­se­rii dźwię­ku w fil­mie i tele­wi­zji oraz reży­se­rii dźwię­ku w mul­ti­me­diach.

Działalność arty­stycz­no-nauko­wa Katedry sku­pia się wokół pro­ble­mów zwią­za­nych z zagad­nie­nia­mi este­tycz­ny­mi sztuk audy­tyw­nych i audio­wi­zu­al­nych oraz pro­ble­mów warsz­ta­to­wych reali­za­cji nagrań. Twórczość arty­stycz­na pra­cow­ni­ków Katedry obej­mu­je nagra­nia muzycz­ne, reali­za­cje war­stwy dźwię­ko­wej fil­mów, pro­jek­cje muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej i elek­tro­nicz­nej oraz pro­jek­cje dźwię­ku insta­la­cji mul­ti­me­dial­nych. Członkowie Katedry Reżyserii Dźwięku zdo­by­li wie­le cen­nych nagród na festi­wa­lach i kon­kur­sach bran­żo­wych w kra­ju i za gra­ni­cą.

Katedra orga­ni­zu­je sym­po­zja, kon­fe­ren­cje i semi­na­ria poświę­co­ne zagad­nie­niom este­tycz­nym i warsz­ta­to­wym sztuk audy­tyw­nych i audio­wi­zu­al­nych. Dodatkowo człon­ko­wie Katedry oraz stu­den­ci Wydziału czyn­nie uczest­ni­czą w orga­ni­zo­wa­nych każ­de­go roku mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach Audio Engineering Society i odno­szą tam licz­ne suk­ce­sy. Osiągnięcia stu­den­tów są pre­zen­to­wa­ne corocz­nie pod­czas kon­cer­tów Katedry (nagra­nia muzycz­ne), „Niedzieli fil­mo­wej” (reali­za­cje dźwię­ku fil­mo­we­go) oraz w ramach „Multimedialnej majów­ki” (reali­za­cje dźwię­ku mul­ti­me­dial­ne­go).

Członkowie Katedry

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Kontakt:

e‑mail: krd@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 26/03/2019