KATEDRA AKUSTYKI MUZYCZNEJ

Działalność dydaktyczna

W ramach pro­gra­mu stu­diów na Wydziale Reżyserii Dźwięku Katedra Akustyki Muzycznej odpo­wie­dzial­na jest za gru­pę przed­mio­tów ści­słych, tech­nicz­nych oraz przed­mio­tów doty­czą­cych psy­cho­lo­gii i fizjo­lo­gii sły­sze­nia. Członkowie Katedry oraz nauczy­cie­le aka­de­mic­cy współ­pra­cu­ją­cy z Katedrą pro­wa­dzą wykła­dy z aku­sty­ki muzycz­nej, aku­sty­ki pomiesz­czeń, pod­staw sły­sze­nia, elek­tro­aku­sty­ki, mate­ma­ty­ki, teo­rii sygna­łów, pod­staw elek­tro­ni­ki oraz semi­na­ria i ćwi­cze­nia, m.in. z sol­fe­żu bar­wy, słu­cho­wej oce­ny dźwię­ku oraz labo­ra­to­rium z przed­mio­tów tech­nicz­nych. Solfeż bar­wy jest uni­ka­to­wym przed­mio­tem naucza­nia opra­co­wa­nym w Katedrze i ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w pro­gra­mie stu­diów Wydziału Reżyserii Dźwięku. Głównym celem ćwi­czeń z sol­fe­żu bar­wy jest roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści słu­chu na zmia­ny bar­wy dźwię­ku oraz umie­jęt­no­ści zapa­mię­ty­wa­nia i opi­sy­wa­nia bar­wy. W Katedrze pro­wa­dzo­ne są tak­że pra­ce magi­ster­skie stu­den­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku o tema­ty­ce zwią­za­nej z jej pro­fi­lem badaw­czym.

Członkowie Katedry pro­wa­dzą rów­nież zaję­cia dydak­tycz­ne na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (pod­sta­wy aku­sty­ki, muzy­ka elek­tro­nicz­na), w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (sztu­ka dźwię­ku, pod­sta­wy elek­tro­aku­sty­ki i słu­cho­wej oce­ny dźwię­ku, semi­na­rium pra­cy mul­ti­me­dial­nej) oraz zaję­cia ogól­no­uczel­nia­ne z przed­mio­tu tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne.

Działalność naukowa

Tematyka badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych w Katedrze obej­mu­je psy­cho­aku­sty­kę muzycz­ną, meto­dy­kę ocen słu­cho­wych, wybra­ne zagad­nie­nia z dzie­dzi­ny aku­sty­ki pomiesz­czeń i aku­sty­ki instru­men­tów muzycz­nych oraz teo­rie sły­sze­nia i pro­ble­ma­ty­kę zagro­żeń słu­chu hała­sem. Prace nauko­we Katedry są publi­ko­wa­ne w mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych cza­so­pi­smach nauko­wych, mono­gra­fiach oraz mate­ria­łach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych. Dane biblio­gra­ficz­ne prac przed­sta­wio­ne są na listach publi­ka­cji człon­ków Katedry. Katedra Akustyki Muzycznej była wie­lo­krot­nie współ­or­ga­ni­za­to­rem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych.

Tematy bieżących prac badawczych

Tematy wybranych projektów badawczych zrealizowanych w latach ubiegłych

Historia

Katedra Akustyki Muzycznej powsta­ła w roku 1968. Jej zało­ży­cie­lem i dłu­go­let­nim kie­row­ni­kiem był prof. dr hab. Andrzej Rakowski. Po przej­ściu prof. Rakowskiego na eme­ry­tu­rę, kolej­ny­mi kie­row­ni­ka­mi kate­dry byli: prof. dr hab. Elżbieta Aranowska (2001–2003), prof. Krzysztof Szlifirski (2003–2004) oraz prof. UMFC dr hab. Andrzej Miśkiewicz (od 2004 r.).

W okre­sie bli­sko pięć­dzie­się­cio­let­niej histo­rii, w Katedrze pra­co­wa­li, bądź z nią współ­pra­co­wa­li jako wykła­dow­cy, wybit­ni aku­sty­cy, wśród nich pro­fe­so­ro­wie: Marian Rajewski, Bolesław Urbański, Stefan Czarnecki, Witold Straszewicz, Antoni Jaroszewski, Tomasz Łętowski oraz Krzysztof Szlifirski.

Od począt­ku ist­nie­nia Katedry głów­ny nurt jej dzia­łal­no­ści nauko­wej doty­czył pro­ble­ma­ty­ki per­cep­cji dźwię­ków muzycz­nych oraz meto­dy­ki oce­ny jako­ści dźwię­ku. W ostat­niej deka­dzie XX wie­ku roz­wi­nę­ły się pra­ce doty­czą­ce zagro­żeń słu­chu spo­wo­do­wa­nych dźwię­ka­mi muzycz­ny­mi oraz bada­nia z dzie­dzi­ny aku­sty­ki wnętrz. Obok badań pod­sta­wo­wych w Katedrze wyko­na­no wie­le prac badaw­czych wdro­że­nio­wych na rzecz prze­my­słu muzycz­ne­go oraz insty­tu­cji kul­tu­ry.

Skład Katedry

Współpracujący z Katedrą

Kontakt:

tele­fon: 22 2789 232
e-mail: kam@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 26/10/2018