Informacje dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Informacje dla kan­dy­da­tów na stu­dia trze­cie­go stop­nia — dok­to­ranc­kie, pdf


ostatnia modyfikacja: 01/04/2019