Specjalność: Pedagogika baletowa

Pedagogika Baletowa jest jedy­ną w Polsce spe­cjal­no­ścią kształ­cą­cą przy­szłych, pro­fe­sjo­nal­nych peda­go­gów róż­nych sty­lów i tech­nik tań­ca. Program naucza­nia stu­diów obej­mu­je przed­mio­ty zawo­do­we, zgod­ne z pro­gram naucza­nia w ogól­no­kształ­cą­cych szko­łach bale­to­wych (dla kl. I-VI poświę­co­ne są stu­dia I stop­nia; dla kl. VII-IX – stu­dia II stop­nia) oraz przed­mio­ty teo­re­tycz­ne z zakre­su antro­po­lo­gii, este­ty­ki, teo­rii i histo­rii tań­ca, peda­go­gi­ki, psy­cho­lo­gii, ana­to­mii, emi­sji gło­su, wie­dzy o muzy­ce, sztu­ce i wido­wi­sku teatral­nym. Przyszłym peda­go­gom tań­ca daje­my rów­nież wie­dzę z zakre­su zasad kom­po­zy­cji tań­ca, eks­pre­sji sce­nicz­nej i cho­re­ogra­fii. Ponadto nasi stu­den­ci odby­wa­ją prak­ty­ki peda­go­gicz­ne w wybra­nej przez sie­bie, jed­nej z pię­ciu pro­fe­sjo­nal­nych szkół bale­to­wych w Polsce.

Studia na spe­cjal­no­ści Pedagogika Baletowa pro­wa­dzo­ne są w try­bie stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych.

Absolwenci Pedagogiki Baletowej to peda­go­dzy tań­ca kla­sycz­ne­go, ludo­we­go, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go, histo­rycz­ne­go, współ­cze­sne­go, part­ne­ro­wa­nia i wie­dzy o tań­cu, pra­cu­ją­cy w głów­nej mie­rze w pro­fe­sjo­nal­nych szko­łach bale­to­wych, jak rów­nież w pry­wat­nych szko­łach tań­ca, domach kul­tu­ry oraz jako instruk­to­rzy pod­czas kur­sów i warsz­ta­tów w Polsce i za gra­ni­cą.

 


ostatnia modyfikacja: 15/05/2018