Specjalność: Choreografia i teoria tańca

W roku aka­de­mic­kim 2011/2012 zosta­ła uru­cho­mio­na nowa spe­cjal­ność Choreografia i teo­ria tań­ca.
Studia trwa­ją 4 seme­stry i koń­czą się nada­niem tytu­łu magi­stra sztu­ki w zakre­sie cho­re­ogra­fii i teo­rii tań­ca. Studia na kie­run­ku Taniec, spe­cjal­ność – Choreografia i teo­ria tań­ca to stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne, pro­wa­dzo­ne w sys­te­mie zaocz­nym.
Studia II stop­nia na kie­run­ku Taniec, spe­cjal­ność Choreografia i teo­ria tań­ca, to pierw­sze w Polsce magi­ster­skie stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne o takim pro­fi­lu. Studia skie­ro­wa­ne są do absol­wen­tów stu­diów licen­cjac­kich na kie­run­kach: Taniec, Teatr i Rytmika oraz absol­wen­tów z dyplo­mem AWF i stu­den­tów z tytu­łem licen­cja­ta stu­diów o pro­fi­lu arty­stycz­no-huma­ni­stycz­nym, któ­rzy posia­da­ją udo­ku­men­to­wa­ną prak­ty­kę tanecz­ną.
Program stu­diów zakła­da reali­za­cję pla­nu stu­diów (siat­ki godzin) w trzech gru­pach przed­mio­tów – pod­sta­wo­wych, kie­run­ko­wych i do wybo­ru. W gru­pie przed­mio­tów pod­sta­wo­wych zawar­te zosta­ły przed­mio­ty teo­re­tycz­ne. Są to mię­dzy inny­mi.: taniec i balet XX i XXI w., este­ty­ka, cho­re­olo­gia, ana­li­za muzycz­no-rucho­wa dzie­ła muzycz­ne­go, wie­dza o wido­wi­sku teatral­nym. Przedmioty kie­run­ko­we to w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze przed­mio­ty prak­tycz­ne z zakre­su tań­ca – taniec kla­sycz­ny, współ­cze­sny, jaz­zo­wy, nowo­cze­sny, pol­skie tań­ce naro­do­we, impro­wi­za­cja, eks­pre­sja sce­nicz­na, a tak­że przy­go­to­wu­ją­ce do roli pro­fe­sjo­nal­ne­go cho­re­ogra­fa – dra­ma­tur­gia, insce­ni­za­cja i reży­se­ria spek­ta­klu, opra­wa sce­nicz­na spek­ta­klu i cho­re­ogra­fia.
Dodatkowo, zgod­nie ze swo­imi spe­cy­ficz­ny­mi, szcze­gól­ny­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi, gru­pa przed­mio­tów do wybo­ru daje stu­den­to­wi moż­li­wość pogłę­bie­nia wie­dzy o tre­ści nastę­pu­ją­cych przed­mio­tów – ochro­na wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, histo­rycz­ne i źró­dło­we for­my tań­ca, mar­ke­ting i PR w kul­tu­rze, kry­ty­ka tań­ca i dzie­ła cho­re­ogra­ficz­ne­go, semi­na­rium pra­cy z kom­po­zy­to­rem. Realizacja wyżej wymie­nio­nych grup przed­mio­tów sta­no­wi nie­zbęd­ne kom­pen­dium wie­dzy przy­szłych cho­re­ogra­fów i teo­re­ty­ków tań­ca.
Podstawowymi for­ma­mi kształ­ce­nia na spe­cjal­no­ści Choreografia i teo­ria tań­ca są wykła­dy, ćwi­cze­nia, semi­na­ria i prak­ty­ki zawo­do­we.

 


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017