KATEDRA TAŃCA

Zakład Tańca został powo­ła­ny w 2011 roku przez Rektora UMFC  do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści mery­to­rycz­nej, inspi­ru­ją­cej i koor­dy­nu­ją­cej pra­cę arty­stycz­ną, nauko­wą i dydak­tycz­no-wycho­waw­czą na kie­run­ku Taniec. W 2019 r. decy­zją Senatu UMFC Zakład Tańca prze­kształ­co­no w Katedrę.

Szczegółowymi zada­nia­mi Katedry Tańca są:

W ramach kie­run­ku Taniec ist­nie­ją spe­cjal­no­ści:

Na Wydziale V pro­wa­dzone są Pody­plo­mowe Stu­dia Teo­rii Tańca.

Historia kie­run­ku Taniec

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Ewa Wycichowska — kie­row­nik Katedry
ad. dr hab. Klaudia Carlos-Machej, e‑mail: taniec@chopin.edu.pl

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
ad. dr hab. Zofia Rudnicka
dr Andrzej Morawiec
as. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
as. mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec
mgr Joanna Sibilska

Osoby współpracujące z Katedrą Tańca

prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
dr hab. Tomasz Nowak
dr hab. Krzysztof Szmyt
dr Artur Fredyk
dr Aldona Nawrocka-Woźniak
dr Andrzej Tadeusz Nowak
dr Jacek Łumiński
dr Katarzyna Sempolska
dr Anna Szyjkowksa-Piotrowska
mgr Urszula Bernat-Jałocha
mgr Danuta Borzęcka
mgr Joanna Czajkowska
mgr Michał Gałek
mgr Malwina Głowacka
mgr Magdalena Gruziel
mgr Jagoda Ignaczak
mgr Piotr Jeznach
mgr Teresa Krieger-Leska
mgr Emilia Lipka
mgr inż. Jacek Majer
mgr Piotr Michej
mgr Grzegorz Pańtak
mgr Danuta Piasecka
mgr Jacek Przybyłowicz
mgr Hanna Raszewska-Kursa
mgr Danuta Rzążewska
mgr Jakub Sokołowski
mgr Dariusz Stokowiec
mgr Małgorzata Włoczkowska
mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska

 

Kontakt:

e‑mail: kt@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 24/09/2019