ZAKŁAD RYTMIKI I IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

Kierownikiem zakła­du jest dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC.

Zakład zaj­mu­je się dzia­łal­no­ścią nauko­wą i dydak­tycz­ną w zakre­sie meto­dy Emila Jaques-Dalcroze’a. Organizuje semi­na­ria, kur­sy, warsz­ta­ty oraz inne impre­zy dla stu­den­tów i nauczy­cie­li. Celem jego dzia­łal­no­ści jest pro­pa­go­wa­nie idei Dalcroze’a oraz okre­śle­nie jej miej­sca w nowo­cze­snym sys­te­mie szkol­nic­twa muzycz­ne­go i ogól­no­kształ­cą­ce­go. Zakład pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność wydaw­ni­czą.

Działalność zakła­du sta­no­wi kon­ty­nu­ację dzia­łal­no­ści Studium Emila Jaques-Dalcroze’a utwo­rzo­ne­go na wnio­sek rek­to­ra Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, prof. Ryszarda Zimaka w paź­dzier­ni­ku 2003 roku przy Wydziale Edukacji Muzycznej (obec­nie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca), a następ­nie Zespołu Emila Jaques-Dalcroze’a ist­nie­ją­ce­go w ramach Zakładu Metod Edukacyjnych. Zakład Metod Edukacyjnych decy­zją Senatu UMFC w dniu 25 mar­ca 2013 r. został prze­kształ­co­ny w Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej.

Tradycja dal­cro­zow­ska obec­na jest w Uczelni od 1974 roku, kie­dy to przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej roz­po­czął dzia­łal­ność Eksperymentalny Warsztat Rytmiki. Od 1983 roku meto­da Dalcroze’a ist­nie­je w posta­ci spe­cjal­no­ści dydak­tycz­nej (stu­dia ryt­mi­ki) na Wydziale Edukacji Muzycznej (obec­nie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca).

Podstawowe zada­nia zakła­du:

Działalność zakła­du:

(semi­na­ria z lat ubie­głych)

Pracownicy Zakładu

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: zriif@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019