KATEDRA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

Katedra Dyrygentury Chóralnej powsta­ła w kwiet­niu 1976 roku. Kierownikiem Katedry został prof. Józef Bok, któ­ry peł­nił tę funk­cję do paź­dzier­ni­ka 1996 r. Kolejnymi kie­row­ni­ka­mi byli: prof. Ryszard Zimak (1996–1999), prof. Andrzej Banasiewicz (1999–2002), prof. Krzysztof Kusiel-Moroz (2002–2005) i prof. Ryszard Zimak (2005–2008). Aktualnie kie­row­ni­kiem jest prof. Bogdan Gola.

W począt­ko­wych latach dzia­łal­no­ści Katedry opra­co­wa­no kry­te­ria egza­mi­na­cyj­ne z przed­mio­tu dyry­go­wa­nie. Zajmowano się pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z brzmie­niem zespo­łu wokal­ne­go i zagad­nie­nia­mi inter­pre­ta­cyj­ny­mi utwo­rów wokal­nych i wokal­no-instru­men­tal­nych z róż­nych epok histo­rycz­nych. Utworzono też pro­ble­mo­we zespo­ły przed­mio­to­we: emi­sji gło­su i czy­ta­nia par­ty­tur. Oprócz zebrań ple­nar­nych orga­ni­zo­wa­no zebra­nia otwar­te Katedry, prze­kształ­co­ne póź­niej w Ogólnopolskie Narady Pedagogów Dyrygowania. Na spo­tka­niach tych oma­wia­no m.in. spo­so­by egza­mi­no­wa­nia kan­dy­da­tów na stu­dia, zagad­nie­nia zwią­za­ne z ter­mi­no­lo­gią uży­wa­ną w pra­cy dyry­gen­ta, róż­ni­ce inter­pre­ta­cyj­ne wyko­nań tych samych utwo­rów, dobór reper­tu­aru w pro­ce­sie naucza­nia dyry­go­wa­nia, pro­ble­my doty­czą­ce eks­pre­sji gestu dyry­genc­kie­go, zagad­nie­nia wyko­naw­cze mono­dii śre­dnio­wiecz­nej oraz utwo­rów chó­ral­nych rene­san­su i baro­ku. Należy pod­kre­ślić, iż na pro­fil dzia­łal­no­ści Katedry Dyrygentury Chóralnej mia­ło wpływ zain­te­re­so­wa­nie pro­ble­ma­ty­ką zespo­łów wokal­nych w aspek­cie brzmie­nia, inter­pre­ta­cji i tech­ni­ki dyry­go­wa­nia z uwzględ­nie­niem rela­cji psy­cho­lo­gicz­nych mię­dzy dyry­gen­tem a chó­rzy­sta­mi.

Na zebra­niach Katedry wygło­si­ło refe­ra­ty wie­lu zna­ko­mi­tych chór­mi­strzów, m.in. Janusz Dzięcioł, Stanisław Kulczyński, Stefan Stuligrosz, Jadwiga Gałęska-Tritt, Józef Bok, Antoni Szaliński, Henryk Wojnarowski, Ryszard Zimak.

W lutym 1996 roku odby­ły się uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z dwu­dzie­sto­le­ciem dzia­łal­no­ści Katedry Dyrygentury Chóralnej uwień­czo­ne kon­cer­tem utwo­rów chó­ral­nych Claudio Monteverdiego w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Dyrygował wie­deń­ski chór­mistrz Wolfgang Bruneder.

W latach 1996–1999 funk­cję kie­row­ni­ka Katedry peł­nił prof. Ryszard Zimak. Z jego ini­cja­ty­wy, w ramach dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej Katedry, powstał cykl kon­cer­tów pod nazwą Interpretacje muzy­ki chó­ral­nej. Na kon­cer­tach tych wystę­po­wa­ły róż­no­rod­ne zespo­ły chó­ral­ne, pre­zen­tu­ją­ce cie­ka­wy i zróż­ni­co­wa­ny sty­li­stycz­nie reper­tu­ar. Koncerty cie­szy­ły się dużym zain­te­re­so­wa­niem publicz­no­ści war­szaw­skiej i kon­ty­nu­owa­ne są do chwi­li obec­nej.

Ważnym wyda­rze­niem w dzia­łal­no­ści Katedry sta­ło się powo­ła­nie w paź­dzier­ni­ku 1998 roku Zakładu Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku. Funkcję Kierownika Zakładu peł­ni prof. Violetta Bielecka.

Za cza­sów kaden­cji prof. Andrzeja Banasiewicza (1999–2002) był kon­ty­nu­owa­ny z powo­dze­niem cykl kon­cer­tów Interpretacje muzy­ki chó­ral­nej. Wystąpiły zna­ne chó­ry z Warszawy, Olsztyna, Lublina i Białegostoku. Odbyły się kolej­ne Festiwale Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego, któ­rych współ­or­ga­ni­za­to­rem, wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, jest Katedra Dyrygentury Chóralnej. Laureatami głów­nych nagród tego Festiwalu są w więk­szo­ści zespo­ły pro­wa­dzo­ne przez absol­wen­tów Wydziału Edukacji Muzycznej (obec­na nazwa Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca). Zostały też zor­ga­ni­zo­wa­ne kon­cer­ty jubi­le­uszo­we: z oka­zji 50-lecia pra­cy arty­stycz­nej, peda­go­gicz­nej i spo­łecz­nej Prof. Józefa Boka i 25-lecia dzia­łal­no­ści Katedry Dyrygentury Chóralnej.

Pracownicy Katedry

Pedagodzy współ­pra­cu­ją­cy z Katedrą Dyrygentury Chóralnej:

prof. dr hab. Andrzej Banasiewicz, em. 

prof. dr hab. Henryk Wojnarowski, em. 

 

Kontakt:

e-mail: kdc@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 28/03/2019