V — Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i TańcaWYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

Wydział kształ­ci na kie­run­kach: edu­ka­cja arty­stycz­na w zakre­sie sztu­ki muzycz­nej, muzy­ka kościel­na, taniec, w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, muzy­ka kościel­na, ryt­mi­ka, peda­go­gi­ka bale­to­wa (stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne), cho­re­ogra­fia i teo­ria tań­ca (stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne), kan­tor-dyry­gent, mono­dia litur­gicz­na, orga­ni­sta, woka­li­sty­ka chó­ral­na. Projektowane jest uru­cho­mie­nie, w zależ­no­ści od przy­zna­nych miejsc, spe­cjal­no­ści: pol­skie tań­ce naro­do­we i regio­nal­ne, taniec współ­cze­sny. Na Wydziale kształ­cą się dyry­gen­ci chó­rów, orga­ni­ści i dyry­gen­ci zespo­łów para­fial­nych, peda­go­dzy dla szkol­nic­twa ogól­no­kształ­cą­ce­go i muzycz­ne­go, peda­go­dzy bale­tu.

Program zajęć zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych jest zróż­ni­co­wa­ny. Przedmioty kie­run­ko­we dla poszcze­gól­nych spe­cjal­no­ści:

Przedmioty głów­ne pro­wa­dzą pro­fe­so­ro­wie: Andrzej BanasiewiczAleksandra DziuroszSzabolcs EsztényiBogdan GolaBeata KsiążkiewiczKrzysztof Kusiel-MorozEwa MarchwickaMagdalena StępieńWanda Tchórzewska-Kapała, Piotr Wilczyński, Sławek Adam WróblewskiEwa Wycichowska, Ireneusz Wyrwa.

Na Wydziale pro­wa­dzo­ne są Podyplomowe Studia Teorii Tańca.

Katedry:

Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Dyrygentury Chóralnej, Katedra Muzyki Kościelnej, Katedra Tańca

Zakłady: Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Inne jednostki: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

dzie­kan: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
pro­dzie­ka­ni: ad. dr hab Anna Ignatowicz-Glińska, ad. dr hab. Klaudia Carlos-Machej
sekre­ta­riat:  mgr Ewa Dudkiewicz, mgr Justyna Pastor-Skowrońska (kie­ru­nek Taniec), mgr Agata Wilczek
pokój 308, tel. (22) 2789 272, (22) 2789 356 (kie­ru­nek Taniec)
e‑mail: w5@chopin.edu.pl, pbchitt@chopin.edu.pl (kie­ru­nek Taniec)


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019