Reach the Stars

 

Reach the Stars to cykl comie­sięcz­nych kur­sów mistrzow­skich z muzy­ka­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi naj­wyż­szy świa­to­wy poziom w swo­ich dzie­dzi­nach. Możliwość pra­cy pod okiem gwiazd jest jed­ną z naj­wyż­szych dydak­tycz­nych war­to­ści, jaką Uczelnia może dać stu­den­tom. Uniwersytet bio­rąc na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za stwo­rze­nie wła­ści­wych warun­ków do tego, by talen­ty stu­den­tów prze­ku­wać w mistrzo­stwo, rozu­mie nie­oce­nio­ną korzyść, jaką daje spo­tka­nie z mistrzem o nie­kwe­stio­no­wa­nej świa­to­wej reno­mie. Program Reach the Stars zosta­nie zaini­cjo­wa­ny już w obec­nym roku aka­de­mic­kim 2019/2020!

 ostatnia modyfikacja: 13/12/2019