Międzynarodowa Konferencja „Europejski i amerykański punkt słyszenia: czy się różnią?” — Nikodem Wołk-Łaniewski

30 czerwca 2013 r.
Kino Praha


Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna — pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013