Międzynarodowa Konferencja „Europejski i amerykański punkt słyszenia: czy się różnią?” — Bruno Tarrière

28 czerwca 2013 r.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna — pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 28/08/2013