Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych — Funkcja dydaktyczna

Funkcja dydaktyczna

Zakres przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych obej­mu­je peł­ny (od sta­ro­żyt­no­ści po współ­cze­sność) wykład histo­rii filo­zo­fii i histo­rii sztu­ki, a tak­że wykła­dy z zakre­su histo­rii kul­tu­ry, este­ty­ki i filo­zo­fii muzy­ki. Dla osób stu­diu­ją­cych w języ­ku angiel­skim reali­zo­wa­ny jest tak­że wykład z wybra­nych zagad­nień kul­tu­ry pol­skiej.

Oferta Studium obej­mu­je rów­nież lek­to­ra­ty z trzech języ­ków obcych: angiel­skie­go, fran­cu­skie­go i nie­miec­kie­go. W przy­pad­ku stu­diów I stop­nia lek­to­rat koń­czy się egza­mi­nem na pozio­mie B2, a na stu­diach II stop­nia egza­mi­nem B2+, obej­mu­ją­cym spe­cja­li­stycz­ne słow­nic­two muzycz­ne w zależ­no­ści od spe­cjal­no­ści.

Ponadto na spe­cjal­no­ści śpiew solo­wy, śpiew solo­wy i aktor­stwo oraz dyry­gen­tu­ra sym­fo­nicz­no-ope­ro­wa, jako przed­miot kie­run­ko­wy, pro­wa­dzo­ne są zaję­cia języ­ka wło­skie­go, a dla stu­den­tów-obco­kra­jow­ców oraz sty­pen­dy­stów pro­gra­mu Erasmus zaję­cia języ­ka pol­skie­go. Wykładowcy Studium pro­wa­dzą rów­nież zaję­cia z zakre­su fone­ty­ki języ­ka na spe­cjal­no­ści śpiew solo­wy, śpiew solo­wy i aktor­stwo oraz woka­li­sty­ka chó­ral­na.


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019