Kalendarz prac — Trzy Sale Kameralne

23.05.2019 r.

Uroczysty kon­cert z oka­zji otwar­cia Sali audy­to­ryj­no-kino­wej im. Karola Szymanowskiego miał miej­sce 20 maja 2019 r. o godz. 12.00.

Wystąpił Chopin University Big Band pod prze­wod­nic­twem Piotra Kostrzewy. Publiczność nagro­dzi­ła arty­stów grom­ki­mi bra­wa­mi.

Fotoreportaż z Uroczystości

 

22.05.2019 r.

W dniu 20.05.2019 r. UMFC uzy­skał pozwo­le­nie na jej użyt­ko­wa­nie.

Sala audy­to­ryj­no-kino­wa im. Karola Szymanowskiego zosta­ła zgło­szo­na do odbio­ru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzy­ska­nia pozwo­le­nia na jej użyt­ko­wa­nie.

W Sali ope­ro­wej i na jej zaple­czu kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce moder­ni­za­cyj­ne sta­no­wią­ce II etap reali­za­cji moder­ni­za­cji 3 sal. 

 

30.04.2019 r.

Zakończono mon­taż fote­li kino­wych wraz z dosta­wą mebli sta­no­wią­cych pierw­sze wypo­sa­że­nie Sali. Tym samym moder­ni­za­cja i aran­ża­cja Sali audy­to­ryj­no-kino­wej zosta­ła sfi­na­li­zo­wa­na przed pier­wot­nie pla­no­wa­nym na 30.06.2019 r. ter­mi­nem zakoń­cze­nia prac. Jej efekt będzie moż­na podzi­wiać już w maju.

W celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia na jej użyt­ko­wa­nie od nad­zo­ru budow­la­ne­go, zawia­do­mio­no odpo­wied­nie orga­ny pań­stwo­we o zakoń­cze­niu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie.

W Sali ope­ro­wej i na jej zaple­czu kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce moder­ni­za­cyj­ne sta­no­wią­ce II etap reali­za­cji moder­ni­za­cji 3 sal.

 

28.03.2019 r.

Zakończono mon­taż kon­struk­cji widow­ni w Sali audy­to­ryj­no-kino­wej. Wykonawca przy­stą­pił do mon­ta­żu spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nych do niej ścien­nych okła­dzin dźwię­ko­chłon­nych oraz ukła­da­nia par­kie­tu w czę­ści sce­nicz­nej.

Równolegle pro­wa­dzo­ne są pra­ce w zakre­sie ukła­da­nia insta­la­cji elek­trycz­nych.

Na marzec zapla­no­wa­no w ramach II eta­pu roz­po­czę­cie prac zwią­za­nych z prze­bu­do­wą insta­la­cji elek­trycz­nych w Sali ope­ro­wej. Obecnie pro­wa­dzo­ne są w pomiesz­cze­niach na jej zaple­czu. Prace będą pole­ga­ły na uło­że­niu nowe­go oka­blo­wa­nia i osprzę­tu elek­trycz­ne­go. Przebudowa ma na celu dosto­so­wa­nie insta­la­cji do współ­cze­snych wymo­gów i potrzeb Uczelni. Przewidywany ter­min zakoń­cze­nia cało­ści prac: wrze­sień 2019 r.

 

25.02.2019 r.

Sala kame­ral­na funk­cjo­nu­je już peł­ną parą. Odbywają się w niej  kon­cer­ty kame­ral­ne, prze­słu­cha­nia, pró­by  oraz zaję­cia dydak­tycz­ne.

W Sali audy­to­ryj­no — kino­wej przy­go­to­wy­wa­na jest drew­nia­na kon­struk­cja widow­ni oraz scho­dów ewa­ku­acyj­nych. Trwa mon­taż pod­kon­struk­cji pod ścien­ne ustro­je aku­stycz­ne oraz kon­struk­cji, w któ­rą wbu­do­wa­ny zosta­nie ekran kino­wy i gło­śni­ki.

W  ramach II eta­pu prac w Sali ope­ro­wej roz­po­czę­to pra­ce demon­ta­żo­we w zakre­sie budow­la­nym i insta­la­cyj­nym.

 

23.01.2019 r.

Koncert Inauguracyjny Sali Kameralnej im. Henryka Melcera miał miej­sce we wto­rek, 22 stycz­nia 2019 r., o godz. 12:00

Wykonawcami byli sty­pen­dy­ści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Adam Goździewski — for­te­pian
Mateusz Kowalski — gita­ra
Paweł Trojak — śpiew

Licznie zgro­ma­dzo­na publicz­ność nagro­dzi­ła wyko­naw­ców grom­ki­mi bra­wa­mi.

Fotoreportaż z Uroczystości

 

23.01.2019 r.

W dniu 22.01.2019 r. UMFC uzy­skał pozwo­le­nie na jej użyt­ko­wa­nie.

Sala kame­ral­na im. Henryka Melcera wraz z poko­jem obrad zosta­ła przy­go­to­wa­na do odbio­ru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzy­ska­nia pozwo­le­nia na jej użyt­ko­wa­nie.

W Sali audy­to­ryj­no – kino­wej kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem sufi­tów pod­wie­szo­nych oraz ścien­nych pane­li aku­stycz­nych. Równolegle trwa­ją pra­ce insta­la­cyj­ne  zakre­sie ukła­da­nia kabli elek­trycz­nych dosto­so­wa­nych do wymo­gów i potrzeb audio­wi­zu­al­nych, w tym kabli dedy­ko­wa­nych mon­ta­żo­wi nowo­cze­sne­go sys­te­mu nagła­śnia­ją­ce­go „Dolby ATMOS”.

W ramach II eta­pu prac na zaple­czu Sali ope­ro­wej roz­po­czę­to robo­ty budow­la­no insta­la­cyj­ne, w tym mon­taż insta­la­cji wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej.

 

28.12.2018 r.

Zakończono moder­ni­za­cję i aran­ża­cję Sali Kameralnej wraz z poko­jem obrad znaj­du­ją­cym się na pozio­mie II pię­tra. W celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia na jej użyt­ko­wa­nie od nad­zo­ru budow­la­ne­go, zawia­do­mio­no odpo­wied­nie orga­ny pań­stwo­we o zakoń­cze­niu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie.

W pozo­sta­łych pomiesz­cze­niach kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce adap­ta­cyj­ne.

 

06.12.2018 r. - roz­po­czę­cie II eta­pu prac zwią­za­nych z moder­ni­za­cją i adap­ta­cją trzech kame­ral­nych sal pole­ga­ją­cych na  zmia­nie wystro­ju wnętrz wraz z wypo­sa­że­niem sta­łym

W dniu 06.12.2018 r. w wyni­ku roz­strzy­gnię­te­go prze­tar­gu UMFC pod­pi­sał umo­wę na wyko­na­nie robót budow­la­nych zwią­za­nych z moder­ni­za­cją i aran­ża­cją Sali ope­ro­wej im. Stanisława Moniuszki. Przewidywany ter­min ich zakoń­cze­nia został okre­ślo­ny na dzień 30 wrze­śnia 2019 r. Z uwa­gi na pro­wa­dzo­ne w Sali zaję­cia Uniwersytet prze­ka­że Wykonawcy teren po zakoń­cze­niu zimo­wej sesji egza­mi­na­cyj­nej.  Wcześniej roz­po­czę­te zosta­ną pra­ce budow­la­ne na jej zaple­czu, w tym pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej

 

28.11.2018 r.                                                    

Zakończono pra­ce w zakre­sie insta­la­cji c.o. w Sali kame­ral­nej i Sali audy­to­ryj­no — kino­wej oraz insta­la­cji wod. – kan. waz z bia­łym mon­ta­żem w nowo­pro­jek­to­wa­nej łazien­ce. Wykonano też mon­taż insta­la­cji wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej w pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych, sta­no­wią­cych zaple­cze sal.  

W Sali kame­ral­nej trwa­ją pra­ce wykoń­cze­nio­we w zakre­sie ukła­da­nia pane­li aku­stycz­nych. Zakończono pra­ce zwią­za­ne z ukła­da­niem par­kie­tu oraz z mon­ta­żem osprzę­tu i opraw elek­trycz­nych.

W Sali audy­to­ryj­no — kino­wej kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem sufi­tu pod­wie­szo­ne­go, okła­dzin aku­stycz­nych ścian oraz pra­ce w zakre­sie insta­la­cji elek­trycz­nych i sys­te­mu sygna­li­za­cji poża­ru.  

 


18.10. 2018r.

W obu salach trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem pod­kon­struk­cji pod sufi­ty pod­wie­szo­ne  oraz pod ścien­ne pane­le aku­stycz­ne. Przystąpiono do budo­wy pode­stów, do któ­rych mon­to­wa­ne będą fote­le teatral­ne i audy­to­ryj­ne. W Sali kame­ral­nej im. Henryka Melcera zakoń­czo­no robo­ty w zakre­sie uło­że­nia kabli elek­trycz­nych i sys­te­mu sygna­li­za­cji poża­ru.

 

20.09. 2018 r.

Zakończono pra­ce demon­ta­żo­we w dwóch salach i w pomiesz­cze­niach zaple­cza obję­tych przed­mio­tem umo­wy. Od wrze­śnia 2018 r. wyko­ny­wa­na jest prze­bu­do­wa insta­la­cji elek­trycz­nej oraz wymia­na insta­la­cji c.o. Równolegle pro­wa­dzo­ne są pra­ce budow­la­ne w zakre­sie nie­zbęd­nym do reali­za­cji robót wykoń­cze­nio­wych, w tym zwią­za­ne ze wzmoc­nie­niem wspor­ni­ków wyku­sza w Sali kame­ral­nej im. Henryka Melcera.

 

03.08.2018 r. — roz­po­czę­cie I eta­pu prac zwią­za­nych z moder­ni­za­cją i adap­ta­cją trzech kame­ral­nych sal pole­ga­ją­cych na  zmia­nie wystro­ju wnętrz wraz z wypo­sa­że­niem sta­łym


Projekt zakła­da prze­pro­wa­dze­nie sze­re­gu robót budow­la­no – wykoń­cze­nio­wych w zakre­sie moder­ni­za­cji i nowej aran­ża­cji trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z ich zaple­czem w budyn­ku UMFC. Po zakoń­cze­niu w 2017 roku prac roz­biór­ko­wych w zakre­sie w/w inwe­sty­cji, przy­stą­pio­no do I eta­pu reali­za­cji pro­jek­tu tj. zmia­ny wystro­ju i wypo­sa­że­nia sta­łe­go Sali kame­ral­nej im. Henryka Melcera oraz Sali audy­to­ryj­no-kino­wej im. Karola Szymanowskiego. Rozpoczęto robo­ty demon­ta­żo­we wypo­sa­że­nia (fote­le, pode­sty), ist­nie­ją­cych okła­dzin aku­stycz­nych i innych ele­men­tów wykoń­cze­nio­wych.

Planowane ter­mi­ny zakoń­cze­nia prac: 30.06.2019 r.

 

05.2018 r. — tabli­ce infor­ma­cyj­ne

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu “Modernizacja i aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem  w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” usta­wio­ne zosta­ły przed gma­chem UMFC tabli­ce infor­ma­cyj­ne na temat pro­jek­tu.

 


ostatnia modyfikacja: 05/07/2019