KATEDRA WOKALISTYKI

Cele i dziaŇāalnoŇõńá

Program mery¬≠to¬≠rycz¬≠ny Katedry Wokalistyki pod¬≠po¬≠rzńÖd¬≠ko¬≠wa¬≠ny jest nad¬≠rzńôd¬≠ne¬≠mu celo¬≠wi, jakim jest naucza¬≠nie w zakre¬≠sie Ňõpie¬≠wu solo¬≠we¬≠go. Formy reali¬≠za¬≠cji, dopeŇā¬≠nia¬≠jńÖ¬≠ce pro¬≠ces indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠ne¬≠go ksztaŇā¬≠ce¬≠nia stu¬≠den¬≠t√≥w, sńÖ r√≥Ňľ¬≠no¬≠rod¬≠ne ‚ÄĒ od regu¬≠lar¬≠nie przy¬≠go¬≠to¬≠wy¬≠wa¬≠nych przez poszcze¬≠g√≥l¬≠nych peda¬≠go¬≠g√≥w tema¬≠tycz¬≠nych kon¬≠cer¬≠t√≥w i przed¬≠sta¬≠wieŇĄ, po udziaŇā mŇāo¬≠dych Ňõpie¬≠wa¬≠k√≥w w kon¬≠kur¬≠sach wokal¬≠nych, kur¬≠sach mistrzow¬≠skich, poka¬≠zo¬≠wych lek¬≠cjach itd. w kra¬≠ju i za gra¬≠ni¬≠cńÖ, oraz ich uczest¬≠nic¬≠two w waŇľ¬≠nych wyda¬≠rze¬≠niach muzycz¬≠nych, zwŇāasz¬≠cza z udzia¬≠Ňāem wybit¬≠nych woka¬≠li¬≠st√≥w. IstotnńÖ kwe¬≠stińÖ, majńÖ¬≠cńÖ wpŇāyw na jakoŇõńá ksztaŇā¬≠ce¬≠nia woka¬≠li¬≠st√≥w, jest wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠ca z inny¬≠mi kate¬≠dra¬≠mi Uniwersytetu Muzycznego, zwŇāasz¬≠cza zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi sińô wyko¬≠naw¬≠stwem.

Szczeg√≥lnie waŇľ¬≠nńÖ for¬≠mńÖ dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci Katedry Wokalistyki jest orga¬≠ni¬≠za¬≠cja kur¬≠s√≥w mistrzow¬≠skich z udzia¬≠Ňāem wybit¬≠nych posta¬≠ci Ňõwia¬≠ta muzy¬≠ki.

StaŇāym i bar¬≠dzo waŇľ¬≠nym punk¬≠tem dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci Katedry jest orga¬≠ni¬≠za¬≠cja Mińôdzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej PieŇõni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego oraz sesji nauko¬≠wych poŇõwińô¬≠co¬≠nych wyko¬≠naw¬≠stwu pie¬≠Ňõni i ope¬≠ry pol¬≠skiej.

Kadra peda¬≠go¬≠gicz¬≠na Katedry dńÖŇľy do uzy¬≠ska¬≠nia jak naj¬≠lep¬≠szych wyni¬≠k√≥w naucza¬≠nia tak¬≠Ňľe poprzez dosko¬≠na¬≠le¬≠nie wŇāa¬≠snych umie¬≠jńôt¬≠no¬≠Ňõci. Katedra Wokalistyki ma za zada¬≠nie przed¬≠kŇāa¬≠da¬≠nie wnio¬≠sk√≥w do Rady WydziaŇāu o roz¬≠po¬≠czńô¬≠cie postńô¬≠po¬≠wa¬≠nia o nada¬≠nie kolej¬≠nych stop¬≠ni nauko¬≠wych. SŇāuŇľńÖ temu tak¬≠Ňľe inne for¬≠my dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci nauko¬≠wej, jak udziaŇā i wymia¬≠na doŇõwiad¬≠czeŇĄ w ramach kon¬≠fe¬≠ren¬≠cji nauko¬≠wych, sesji, wykŇāa¬≠d√≥w oraz spo¬≠tkaŇĄ i kur¬≠s√≥w peda¬≠go¬≠g√≥w Ňõpie¬≠wu. Miejscem tych dzia¬≠ŇāaŇĄ sńÖ uczel¬≠nie kra¬≠jo¬≠we, jak i inne fora og√≥l¬≠no¬≠pol¬≠skie i mińô¬≠dzy¬≠na¬≠ro¬≠do¬≠we.

Koncerty i semi¬≠na¬≠ria tema¬≠tycz¬≠ne Katedry:

Pracownicy Katedry

Osoby wsp√≥ŇāpracujńÖce

Kontakt:

e-mail: kw@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 23/05/2019