ZAKŁAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji znaj­du­je się w struk­tu­rze Wydziału Instrumentalnego od 1 paź­dzier­ni­ka 2009 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC. W latach poprzed­nich były to dwie jed­nost­ki: Zakład Harfy i Gitary, któ­re­go kie­row­ni­kiem była prof. Urszula Mazurek oraz Zakład Perkusji, któ­re­go kie­row­ni­kiem od 1984 roku był prof. Edward Iwicki.

Zakład orga­ni­zu­je pra­cę dydak­tycz­no-wycho­waw­czą, czu­wa nad jej pra­wi­dło­wym prze­bie­giem i pozio­mem w zakre­sie muzy­ki solo­wej, kame­ral­nej i orkie­stro­wej, na stu­diach pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, dok­to­ranc­kich i sta­żach arty­stycz­nych. Studenci przy­go­to­wy­wa­ni są rów­nież do pra­cy nauko­wej oraz peda­go­gicz­nej.

Pracownicy Zakładu orga­ni­zu­ją sesje nauko­wo-arty­stycz­ne z udzia­łem wybit­nych arty­stów, kon­cer­ty pro­mo­cyj­ne dla wyróż­nia­ją­cych się stu­den­tów, kon­cer­ty wymien­ne z inny­mi uczel­nia­mi oraz kon­cer­ty z udzia­łem wykła­dow­ców i stu­den­tów Uniwersytetu, są w sta­łym kon­tak­cie z wybit­ny­mi peda­go­ga­mi uczel­ni kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.

Pedagodzy Zakładu kon­cer­tu­ją, są lide­ra­mi wybit­nych zespo­łów arty­stycz­nych, bio­rą udział w pra­cach jury prze­słu­chań, kon­kur­sów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, w sesjach nauko­wych a tak­że orga­ni­zu­ją semi­na­ria, kur­sy mistrzow­skie, warsz­ta­ty muzycz­ne, kon­kur­sy wyko­naw­cze, kon­cer­ty, opra­co­wu­ją pro­gra­my naucza­nia dla szkół muzycz­nych niż­szych stop­ni. Prowadzą rów­nież dzia­łal­ność wydaw­ni­czą, publi­ku­ją pra­ce nauko­we, nuty i nagra­nia.

Pracownicy Zakładu

W specjalności gra na harfie:

W specjalności gra na gitarze:

W specjalności gra na perkusji:

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: zhgip@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019