ZAKŇĀAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

ZakŇāad Harfy, Gitary i Perkusji znaj¬≠du¬≠je sińô w struk¬≠tu¬≠rze WydziaŇāu Instrumentalnego od 1 paŇļ¬≠dzier¬≠ni¬≠ka 2009 roku. Kierownikiem ZakŇāadu jest dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC. W latach poprzed¬≠nich byŇāy to dwie jed¬≠nost¬≠ki: ZakŇāad Harfy i Gitary, kt√≥¬≠re¬≠go kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem byŇāa prof. Urszula Mazurek oraz ZakŇāad Perkusji, kt√≥¬≠re¬≠go kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem od 1984 roku byŇā prof. Edward Iwicki.

ZakŇāad orga¬≠ni¬≠zu¬≠je pra¬≠cńô dydak¬≠tycz¬≠no-wycho¬≠waw¬≠czńÖ, czu¬≠wa nad jej pra¬≠wi¬≠dŇāo¬≠wym prze¬≠bie¬≠giem i pozio¬≠mem w zakre¬≠sie muzy¬≠ki solo¬≠wej, kame¬≠ral¬≠nej i orkie¬≠stro¬≠wej, na stu¬≠diach pierw¬≠sze¬≠go i dru¬≠gie¬≠go stop¬≠nia, dok¬≠to¬≠ranc¬≠kich i sta¬≠Ňľach arty¬≠stycz¬≠nych. Studenci przy¬≠go¬≠to¬≠wy¬≠wa¬≠ni sńÖ r√≥w¬≠nieŇľ do pra¬≠cy nauko¬≠wej oraz peda¬≠go¬≠gicz¬≠nej.

Pracownicy ZakŇāadu orga¬≠ni¬≠zu¬≠jńÖ sesje nauko¬≠wo-arty¬≠stycz¬≠ne z udzia¬≠Ňāem wybit¬≠nych arty¬≠st√≥w, kon¬≠cer¬≠ty pro¬≠mo¬≠cyj¬≠ne dla wyr√≥Ňľ¬≠nia¬≠jńÖ¬≠cych sińô stu¬≠den¬≠t√≥w, kon¬≠cer¬≠ty wymien¬≠ne z inny¬≠mi uczel¬≠nia¬≠mi oraz kon¬≠cer¬≠ty z udzia¬≠Ňāem wykŇāa¬≠dow¬≠c√≥w i stu¬≠den¬≠t√≥w Uniwersytetu, sńÖ w sta¬≠Ňāym kon¬≠tak¬≠cie z wybit¬≠ny¬≠mi peda¬≠go¬≠ga¬≠mi uczel¬≠ni kra¬≠jo¬≠wych i zagra¬≠nicz¬≠nych.

Pedagodzy ZakŇāadu kon¬≠cer¬≠tu¬≠jńÖ, sńÖ lide¬≠ra¬≠mi wybit¬≠nych zespo¬≠Ňā√≥w arty¬≠stycz¬≠nych, bio¬≠rńÖ udziaŇā w pra¬≠cach jury prze¬≠sŇāu¬≠chaŇĄ, kon¬≠kur¬≠s√≥w kra¬≠jo¬≠wych i zagra¬≠nicz¬≠nych, w sesjach nauko¬≠wych a tak¬≠Ňľe orga¬≠ni¬≠zu¬≠jńÖ semi¬≠na¬≠ria, kur¬≠sy mistrzow¬≠skie, warsz¬≠ta¬≠ty muzycz¬≠ne, kon¬≠kur¬≠sy wyko¬≠naw¬≠cze, kon¬≠cer¬≠ty, opra¬≠co¬≠wu¬≠jńÖ pro¬≠gra¬≠my naucza¬≠nia dla szk√≥Ňā muzycz¬≠nych niŇľ¬≠szych stop¬≠ni. ProwadzńÖ r√≥w¬≠nieŇľ dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá wydaw¬≠ni¬≠czńÖ, publi¬≠ku¬≠jńÖ pra¬≠ce nauko¬≠we, nuty i nagra¬≠nia.

Pracownicy ZakŇāadu

W specjalnoŇõci gra na harfie:

W specjalnoŇõci gra na gitarze:

W specjalnoŇõci gra na perkusji:

Pedagodzy wsp√≥ŇāpracujńÖcy z ZakŇāadem

Kontakt:

e‚ÄĎmail: zhgip@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019