KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

Katedra Instrumentów Dętych obej­mu­je kla­sy fle­tu, obo­ju, klar­ne­tu, sak­so­fo­nu, fago­tu, rogu, trąb­ki, puzo­nu i tuby — zatrud­nia 16 eta­to­wych nauczy­cie­li (w tym 7 pro­fe­so­rów). Prawie wszy­scy to wszech­stron­nie aktyw­ni muzy­cy, soli­ści, kame­ra­li­ści, człon­ko­wie czo­ło­wych pol­skich orkiestr — Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii, Teatru Wielkiego — Opery Narodowej czy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, kon­cer­tu­ją­cy w kra­ju i za gra­ni­cą. Członkowie Katedry, poza dzia­łal­no­ścią kon­cer­to­wą oraz dydak­tycz­ną, bio­rą udział w pra­cach jury kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, a tak­że pro­wa­dzą dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­czą, anga­żu­jąc się w orga­ni­za­cję sesji nauko­wych, semi­na­riów i warsz­ta­tów muzycz­nych.

W 2019 roku już po raz dwu­na­sty odbę­dzie się w UMFC Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych w Warszawie orga­ni­zo­wa­ny przez Katedrę, będą­cy jedy­nym tego rodza­ju wyda­rze­niem w kra­ju.

Studenci Katedry rok­rocz­nie zdo­by­wa­ją licz­ne nagro­dy w kate­go­riach solo­wych oraz kame­ral­nych na kon­kur­sach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Najzdolniejsi z powo­dze­niem ubie­ga­ją się o stu­dia pody­plo­mo­we lub soli­stycz­ne w uczel­niach zagra­nicz­nych. W ostat­nich latach stu­den­ci naszej Katedry mie­li moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się z wybit­ny­mi pro­fe­so­ra­mi uczel­ni zagra­nicz­nych na kur­sach i semi­na­riach nauko­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Katedrę. Byli wśród nich tacy arty­ści jak: P. Meyer, P. Gallois, S. Brill, P. Carrero, R. Dick, B. Claessens, J.Y. Fourmeau.

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący

Kontakt:

e-mail: kid@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/05/2019