III — InstrumentalnyWYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Wydział utwo­rzo­ny został w struk­tu­rze Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie 17 wrze­śnia 1945 roku. Były to wła­ści­wie dwa odręb­ne Wydziały: Instrumentów Smyczkowych (dzie­kan — prof. Józef Jarzębski) i Instrumentów Dętych (dzie­kan — doc. Ludwik Kurkiewicz).

W wyni­ku zmian w szkol­nic­twie muzycz­nym w Polsce w roku 1946 Konserwatorium prze­kształ­co­ne zosta­ło w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, zgod­nie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31.III.1946, o nada­niu sta­tu­tu pań­stwo­wym wyż­szym szko­łom muzycz­nym (Dz.U. nr 2, poz. 22). Statut wpro­wa­dził jed­no­li­tą 4‑wydziałową struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną. Wydział II był Wydziałem Instrumentalnym z trze­ma sek­cja­mi:

  1. for­te­pia­nu, kla­we­sy­nu, orga­nów i har­fy,
  2. instru­men­tów smycz­ko­wych,
  3. instru­men­tów dętych.

Dziekanami Wydziału byli: prof. Józef Jarzębski (1946–1949), prof. Jerzy Lefeld (1949–1950), prof. Marcelina Jacynowa (1950–1951), prof. Tadeusz Wroński (1951–1953).

Od 1.X.1953 roku PWSM, zgod­nie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 16.X.1953, otrzy­ma­ła inną struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną. Nadano Szkole nową, 6‑wydziałową orga­ni­za­cję. Wydział V był wów­czas Wydziałem Instrumentów Orkiestrowych z dwie­ma sek­cja­mi:

  1. instru­men­tów smycz­ko­wych,
  2. instru­men­tów dętych.

Dziekani to: prof. Tadeusz Wroński (1953–1954), doc. Ludwik Kurkiewicz (1954), prof. Mieczysław Szaleski (1954–1957).

Motywy doko­na­nych zmian wyni­ka­ły zarów­no ze wzro­stu liczeb­ne­go uczel­ni, jak i zróż­ni­co­wa­nia przed­mio­tów na poszcze­gól­nych spe­cjal­no­ściach. Ponadto Szkoła zmie­rza­ła do roz­wi­ja­nia dzia­łal­no­ści nauko­wo-arty­stycz­nej, aby w ten spo­sób przy­go­to­wać się do prze­kształ­ce­nia w przy­szło­ści w „Akademię Muzyczną”.
Ponowna zmia­na struk­tu­ry PWSM nastą­pi­ła z dniem 1.X.1957 roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 210 Ministra Kultury i Sztuki, Wydział V pozo­stał nadal Wydziałem Instrumentów Orkiestrowych z sek­cja­mi:

  1. instru­men­tów smycz­ko­wych,
  2. instru­men­tów dętych.

Dziekanami byli: doc. Ludwik Kurkiewicz (1957–1960), prof. Tadeusz Wroński (1960–1964), doc. Benedykt Górecki (1964–1968).

Zarządzeniem nr 245 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14.XI.1957 r. utwo­rzo­no w struk­tu­rze Uczelni po raz pierw­szy Katedry. Na Wydziale Instrumentów Orkiestrowych powo­ła­no:

Rok 1968 przy­niósł kolej­ne zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne w Uczelni. Od 1.X.1968 r. zli­kwi­do­wa­no Wydział Fortepianu i Organów, włą­cza­jąc go w struk­tu­rę Wydziału II — Instrumentalnego (z cza­sem przy­wró­co­no jed­nak jego nie­za­leż­ność). Dziekanami Wydziału byli: doc. Stefan Hadryś (1968–1972), prof. Kazimierz Piwkowski (1972–1975), doc. Kazimierz Gierżod (1975–1978), doc. Edwin Golnik (1978–1979).

Zmiana struk­tu­ry Uczelni na ist­nie­ją­cą dotych­czas wpro­wa­dzo­na zosta­ła od 1.X.1979 roku. Szkołę prze­mia­no­wa­no na Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina, a Wydział III otrzy­mał nazwę Wydziału Instrumentów Orkiestrowych (od 1990 ponow­nie Wydziału Instrumentalnego).

Dziekani tego okre­su to: doc. Błażej Sroczyński (1979–1981), doc. Franciszek Jurys (1981–1984), prof. Bogumił Gadawski, (1984–1990), prof. Paweł Łosakiewicz (1990–1993), prof. Błażej Sroczyński (1993–1999), prof. Jerzy Jurek (1999–2005), prof. Błażej Sroczyński (2005–2008), prof. Jerzy Jurek (na kaden­cję 2008–2012), Klaudiusz Baran, prof. UMFC (r. akad. 2011–2012, po śmier­ci dzie­ka­na prof. Jerzego Jurka).

Kierunek – Instrumentalistyka na Wydziale pro­wa­dzo­ny jest w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

Nowe spe­cjal­no­ści na kie­run­ku Instrumentalistyka (od roku ak. 2018/2019):

Kierunek — Jazz i muzy­ka estra­do­wa pro­wa­dzo­ny jest w spe­cjal­no­ści jazz i world music (od roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018).

Od roku aka­de­mic­kie­go 2010/2011 kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia mogą wystą­pić o posze­rze­nie wybra­ne­go przez sie­bie kie­run­ku o przed­mio­ty mul­ti­me­dial­ne w try­bie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu stu­diów, w ramach pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna pro­wa­dzo­ne­go przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nauczyciele aka­de­mic­cy

Katedry: Katedra Instrumentów Smyczkowych, Katedra Instrumentów Dętych, Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Zakłady: Zakład Harfy, Gitary i Perkusji, Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki, Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej, Zakład Jazzu i World Music

dzie­kan: prof. dr hab. Tomasz Strahl
pro­dzie­ka­ni: ad. dr hab. Rafał Grząka, dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC
sekre­ta­riat: mgr Kamila Sobczyk, Ewelina Szydlik, Lidia Polakowska
pokój 306, tel. (22) 2789 289, (22) 2789 295, fax: (22) 2789 364
e‑mail: w3@chopin.edu.pl

 

 


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019