Koło Naukowe na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów

Koło Pianistów UMFC

Jesteśmy stu­den­ta­mi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – two­rzy­my gru­pę pia­ni­stów chcą­cych oży­wić śro­do­wi­sko uczel­ni muzycz­nych w Polsce. Dążymy do akty­wi­za­cji mło­dych arty­stów oraz do uroz­ma­ice­nia uczel­nia­ne­go życia arty­stycz­ne­go poprzez orga­ni­za­cję kon­cer­tów z udzia­łem uta­len­to­wa­nych muzy­ków nasze­go poko­le­nia. Głównym celem dzia­łal­no­ści Koła Pianistów UMFC jest pro­mo­wa­nie pia­ni­stów naszej macie­rzy­stej uczel­ni i stwa­rza­nie im moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Organizujemy kon­cer­ty we współ­pra­cy z inny­mi uczel­nia­mi muzycz­ny­mi w Polsce, a w nie­da­le­kiej przy­szło­ści pla­nu­je­my nawią­zać współ­pra­cę z uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi. Dążymy do pro­pa­go­wa­nia muzy­ki kla­sycz­nej na sze­ro­ką ska­lę, szcze­gól­nie w śro­do­wi­skach nie­zwią­za­nych ze sztu­ką, by roz­bu­dzić w odbior­cach muzycz­ne zami­ło­wa­nie. Koło ma w swo­ich pla­nach rów­nież orga­ni­za­cję mię­dzy­uczel­nia­nych warsz­ta­tów pia­ni­stycz­nych oraz orga­ni­za­cję innych wyda­rzeń muzycz­nych (kon­cer­ty i kon­fe­ren­cje).

Koło Naukowo-Artystyczne Studentów Specjalności Fortepian “Koło Pianistów UMFC” zosta­ło wpi­sa­ne przez Rektora UMFC do Rejestru Organizacji Studenckich UMFC 15 mar­ca 2018 r.
Koło dzia­ła przy Katedrze Fortepianu, Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów.

Przewodniczący koła: Aleksandra Czerniecka
Sekretarz koła: Patrycja Gajek
Opiekun koła: ad. dr Monika Quinn

Kontakt: kolopianistowumfc@gmail.com
facebook.com/kolopianistowumfc


ostatnia modyfikacja: 26/03/2019