Informacje dla kandydatów na Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Kurs kon­sul­ta­cyj­ny dla kan­dy­da­tów na stu­dia w r. akad. 2019/2020

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

 

 


ostatnia modyfikacja: 08/04/2019