II — Fortepianu, Klawesynu i OrganówWYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

 

Wydział kształ­ci na kie­run­ku instru­men­ta­li­sty­ka, w spe­cjal­no­ściach: gra na for­te­pia­nie, gra na kla­we­sy­nie, gra na orga­nach, kame­ra­li­sty­ka for­te­pia­no­wa.

Klasa fortepianu

Kształci pia­­ni­­stów-wir­tu­­o­zów, a tak­że przy­go­to­wu­je do dzia­łal­no­ści kame­ra­li­stycz­nej i peda­go­gicz­nej. Przed­mioty kie­run­kowe to m.in.: for­te­pian, kame­ra­li­styka i impro­wi­za­cja jaz­zo­wa na stu­diach pierw­sze­go stop­nia oraz lite­ra­tura spe­cja­li­styczna, pro­pe­deu­tyka for­te­pia­no­wej muzy­ki współ­cze­snej, nauka o budo­wie instru­mentu oraz kla­we­syn lub orga­ny na stu­diach dru­gie­go stop­nia. Klasy for­te­pianu pro­wa­dzą: prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj, prof. dr hab. Jerzy Sterczyński, prof. dr hab. Elżbieta Karaś, dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC; dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, prof.UMFC;  dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC; st. wykł. dr hab. Paweł Kamiński,  wykł. Janusz Olejniczak, wykł. Karol Radziwonowicz.

Klasa klawesynu

Kształci wir­tu­ozów gry na tym instru­men­cie, uwzględ­nia też zagad­nie­nia zwią­za­ne z kame­ra­li­sty­ką oraz peda­go­gi­ką. Przedmioty kie­run­ko­we na stu­diach pierw­sze­go stop­nia to m.in.: kla­we­syn, kame­ra­li­sty­ka, reali­za­cja bas­so con­ti­nuo,  har­mo­nia i zagad­nie­nia wyko­naw­cze muzy­ki daw­nej; ponad­to na stu­diach magi­ster­skich: nauka o budo­wie instru­men­tu, kon­tra­punkt z fugą, impro­wi­za­cja i inne. Klasy kla­we­sy­nu pro­wa­dzą: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC, st. wykł. Władysław Kłosiewicz.

Klasa organów

Kształci wir­tu­ozów gry na tym instru­men­cie, przy­go­to­wu­je do pra­cy dla celów kul­tu­ral­nych i peda­go­gicz­nych. Przedmioty kie­run­ko­we na stu­diach pierw­sze­go stop­nia to m.in.: orga­ny, kame­ra­li­sty­ka, reali­za­cja bas­so con­ti­nuo, cho­rał gre­go­riań­ski i gra litur­gicz­na. Na stu­diach magi­ster­skich do przed­mio­tów kie­run­ko­wych nale­żą tak­że m.in.: orga­no­znaw­stwo, lite­ra­tu­ra spe­cja­li­stycz­na i impro­wi­za­cja. Klasy orga­nów pro­wa­dzą: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński, dr hab. Jerzy Dziubiński, prof. UMFC; ad. dr hab. Bartosz Jakubczak, dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Klasa kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej

Kształci pia­ni­stów, śpie­wa­ków i instru­men­ta­li­stów — dopeł­nia­jąc ich for­ma­cję soli­­sty­cz­no-wir­tu­­o­zo­w­ską; two­rzy pro­fe­sjo­nal­ną i psy­cho­lo­gicz­ną bazę w zakre­sie gra­nia kame­ral­ne­go; wypo­sa­ża w wie­dzę, ele­men­ty warsz­ta­tu i umie­jęt­no­ści współ­pra­cy zespo­ło­wej — w duchu muzycz­ne­go part­ner­stwa. Przygotowuje do pod­ję­cia ról w róż­nych insty­tu­cjach muzycz­nych, w tym m.in. w dydak­ty­ce szkol­nic­twa muzycz­ne­go róż­nych stop­ni. Obejmuje stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia. Klasy kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej pro­wa­dzą:  prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, dr hab. Andrzej Guz, prof UMFC; ad. dr hab. Joanna Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwona Mironiuk, ad. dr hab. Robert Morawski,

Od roku aka­de­mic­kie­go 2012/2013 kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia mogą wystą­pić o posze­rze­nie wybra­ne­go przez sie­bie kie­run­ku o przed­mio­ty mul­ti­me­dial­ne w try­bie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu stu­diów, w ramach pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna pro­wa­dzo­ne­go przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakre­sie gry na for­te­pia­nie, kame­ra­li­sty­ki, gry na orga­nach lub gry na kla­we­sy­nie orga­ni­zo­wa­ne są indy­wi­du­al­ne zaję­cia w ramach sta­ży arty­stycz­nych. Na Wydziale pro­wa­dzo­ne są tak­że Podyplomowe Studia dla pia­ni­stów w spe­cjal­no­ści coachingPodyplomowe Międzywydziałowe Studium Pieśni. Od roku aka­de­mic­kie­go 2016/2017 uru­cho­mio­no Podyplomowe Studia Strojenia i Regulacji Fortepianu.

Katedry: Katedra Fortepianu, Katedra Organów i Klawesynu, Katedra Kameralistyki Fortepianowej

dzie­kan: dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC
pro­dzie­kan: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC
sekre­ta­riat: Anna Soćko
pokój 305, tel. (22) 2789 318
e‑mail: w2@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019