STUDIUM MUZYKI NOWEJ

Studium Muzyki Nowej jest mię­dzy­wy­dzia­ło­wą jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną dzia­ła­ją­cą przy Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, współ­pra­cu­ją­cą z pozo­sta­ły­mi wydzia­ła­mi UMFC oraz z wybra­ny­mi uczel­nia­mi wyż­szy­mi.

Zrzesza peda­go­gów i stu­den­tów UMFC zain­te­re­so­wa­nych pogłę­bia­niem wie­dzy teo­re­tycz­nej i wyko­naw­czej zwią­za­nej z muzy­ką współ­cze­sną w jej este­tycz­nym, prak­tycz­nym i popu­la­ry­za­tor­skim wymia­rze.

Działalność jed­nost­ki reali­zo­wa­na jest na dwóch płasz­czy­znach:

Wydarzenia arty­stycz­no-nauko­we orga­ni­zo­wa­ne przez Studium Muzyki Nowej posia­da­ją zazwy­czaj kon­kret­ny pro­fil ogni­sku­jąc się wokół wybra­nych zagad­nień este­tycz­nych, posta­ci kom­po­zy­to­ra, kwe­stii tech­nicz­no-wyko­naw­czych czy filo­zo­ficz­nych. Do ich oma­wia­nia zapra­sza­ni są wybit­ni pol­scy i zagra­nicz­ni naukow­cy, m.in. prof. dr hab. Anna Mikołejko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Sharon Kanach (Universite Rouen, Francja), prof. Benoit Gibson (Universidade de Évora, Portugalia), prof. Manuel Burgos (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Hiszpania), wykła­dow­cy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina — dr hab. Alicja Gronau-Osińska, dr hab. Edward Sielicki, prof. dr hab. Marcin Błażewicz, prof. dr hab. Krzysztof Baculewski.

Mistrzowskie inter­pre­ta­cje współ­cze­snych dzieł, reali­zo­wa­ne przez współ­pra­cu­ją­cych ze Studium arty­stów spra­wia­ją, iż kon­cer­ty spo­ty­ka­ją się z wiel­kim uzna­niem publicz­no­ści i kry­ty­ki muzycz­nej. W gro­nie wybit­nych wyko­naw­ców zaj­mu­ją­cych się pro­pa­go­wa­niem muzy­ki nowej, któ­rzy w ostat­nim cza­sie wystą­pi­li pod­czas kon­cer­tów Studium zna­leź­li się: Klaudiusz Baran, Maciej Nerkowski, Monika Quinn, Magdalena Wajzner-Barska, Dariusz Przybylski, Maria Gabryś, Zuzanna Elster, Sławek A. Wróblewski, Krzysztof Knittel oraz Hashtag Ensemble.

W dzia­łal­ność Studium Muzyki Nowej wpi­sa­na jest rów­nież bar­dzo istot­na funk­cja dydak­tycz­na. Do udzia­łu w kon­cer­tach zapra­sza­ni są stu­den­ci, któ­rych pasją jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści z zakre­su inter­pre­ta­cji muzy­ki współ­cze­snej. Koncerty poprze­dza­ne są pre­lek­cją, któ­ra wpro­wa­dza słu­cha­czy w świat pre­zen­to­wa­nych utwo­rów i obec­nych w nich zagad­nień z zakre­su współ­cze­snych tech­nik kom­po­zy­tor­skich, este­ty­ki i histo­rii muzy­ki naj­now­szej, spra­wia­jąc, że każ­dy słu­chacz może wynieść jak naj­wię­cej z uczest­nic­twa w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Studium.

Członkowie Studium:

Współpracujący:

Kontakt:

e-mail: idmenb@gmail.com

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/06/2018