KATEDRA DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

Prof. Tomasz Bugaj
Prof. Tomasz Bugaj

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej jest jed­nost­ką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka w Warszawie. W skład Katedry wcho­dzą wybit­ni dyry­gen­ci pol­scy, któ­rych dzia­łal­ność arty­stycz­na zaowo­co­wa­ła licz­ny­mi suk­ce­sa­mi na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Członkowie Katedry zaj­mu­ją się pra­cą dydak­tycz­ną, przy­go­to­wu­jąc do zawo­du przy­szłych dyry­gen­tów. Celem stu­diów jest wszech­stron­ne, teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne przy­go­to­wa­nie stu­den­ta, aby ten po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­rzą­dzał moż­li­wie dosko­na­łym rze­mio­słem, pozwa­la­ją­cym mu na reali­za­cję dzieł sym­fo­nicz­nych, ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wych oraz ope­ro­wych w stop­niu odpo­wia­da­ją­cym wymo­gom sta­wia­nym dzi­siaj współ­cze­snej sztu­ce wyko­naw­czej. Podstawowym warun­kiem nie­zbęd­nym dla uzy­ska­nia tego celu jest posia­da­nie przez kan­dy­da­ta do stu­diów dyry­gen­tu­ry całe­go zespo­łu cech i dys­po­zy­cji jak wybit­na muzy­kal­ność, dosko­na­ły słuch i poczu­cie ryt­mu, słu­cho­wa wyobraź­nia wewnętrz­na, pewien zasób wro­dzo­nych zdol­no­ści manu­al­nych, tem­pe­ra­ment i wyraź­nie ukształ­to­wa­na oso­bo­wość. Klasy dyry­gen­tu­ry pro­wa­dzą pro­fe­so­ro­wie:

Członkowie Katedry są wykła­dow­ca­mi kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sów muzycz­nych.

Historia Katedry Dyrygentury

Członkowie Katedry

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Kontakt:

e‑mail: kdso@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 13/06/2019