Wstęp na koncerty

SEZON KONCERTOWY 2019/2020

W bie­żą­cym sezo­nie arty­stycz­nym chcie­li­by­śmy Państwa zapro­sić na kon­cer­ty w ramach cyklów:

Koncerty ponie­dział­ko­we, śro­do­we i nie­dziel­ne odby­wa­ją się w Sali Koncertowej, nato­miast kon­cer­ty w nowym cyklu – UMFC Kameralnie – będą mieć miej­sce w odno­wio­nych salach kame­ral­nych umiej­sco­wio­nych na pierw­szym pię­trze Uczelni.

BILETY

Na kon­cer­ty ponie­dział­ko­we i nie­dziel­ne obo­wią­zu­ją bez­płat­ne kar­ty wstę­pu, zaś na kon­cer­ty śro­do­we oraz kon­cer­ty w salach kame­ral­nych sprze­da­wa­ne są bile­ty w cenie 15 zł. Dystrybucja bile­tów odby­wa się z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem.

Kasa bile­to­wa:

Chopin University Press (w holu głów­nym Uczelni), tel. (22) 278 92 75, e‑mail: poczta@efryderyk.pl

Otwarte:

Bilety na wszyst­kie kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina są dostęp­ne w sprze­da­ży inter­ne­to­wej za pośred­nic­twem ser­wi­su Bilety24: www.umfc.bilety24.pl.

bilety24-logotyp-wstep

Sprzedaż bile­tów dro­gą elek­tro­nicz­ną pro­wa­dzo­na jest do godzi­ny 14:00 w dniu kon­cer­tu, a zaku­pio­ne bile­ty nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 


ostatnia modyfikacja: 24/09/2019