Andrzej Gębski i Jego wychowankowie

11 stycznia 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Andrzej Gębski i Jego wycho­wan­ko­wie

Kierownik arty­stycz­ny reali­za­cji audio­wi­zu­al­nej dr Stanisław Pieniak


Koncert reje­stro­wa­ny przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013