2/10/2017

Katalog przedmiotów fakultatywnych w roku akademickim 2017–2018

W załą­cze­niu plik: kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych — wer­sja z dnia 13 grud­nia 2017 r.

1/03/2017

Kierunkowe/Specjalnościowe efekty kształcenia

W związ­ku z koniecz­no­ścią opra­co­wa­nia opi­sów przed­mio­tów skła­da­ją­cych się na poszcze­gól­ne pro­gra­my kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­no opi­sy efek­tów kształ­ce­nia dla wszyst­kich kierunków/specjalności pro­wa­dzo­nych na UMFC.

czy­taj wię­cej »

14/10/2016

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2016–2017

W załą­cze­niu plik: kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych.
1/10/2015

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2015–2016

W załą­cze­niu plik: kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych — wer­sja 2 z dnia 13/10/2015.
1/10/2014

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2014–2015

W załą­cze­niu plik: kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych.
7/10/2013

Katalog przedmiotów fakultatywnych 2013–2014

W załą­cze­niu plik: kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych.
10/01/2013

Formułowanie opisów modułowych efektów kształcenia – prezentacja

09 stycz­nia 2013 roku o godz. 11.00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego odby­ło się zebra­nie infor­ma­cyj­ne dla wszyst­kich P.T. Pedagogów UMFC, któ­re pro­wa­dził pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki prof. zw. Andrzej Banasiewicz, doty­czą­ce for­mu­ło­wa­nia opi­sów modu­ło­wych efek­tów kształ­ce­nia. Materiał z zebra­nia w for­mie pre­zen­ta­cji przy­go­to­wa­nej przez dra Michała Sławeckiego znaj­du­je się poni­żej.

Plik:

10/01/2013

Opis przedmiotu

W dniu 08.01.2013 pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki prof. zw. Andrzej Banasiewicz zatwier­dził wzór Opisu przed­mio­tu, obo­wią­zu­ją­cy w całej Uczelni dla przed­mio­tów i modu­łów. Służy on do opi­su poszcze­gól­nych modu­łów na pozio­mie przed­mio­tów. Opis przed­mio­tu nale­ży spo­rzą­dzić osob­no dla każ­de­go pozio­mu kształ­ce­nia (stu­dia I stop­nia, stu­dia II stop­nia), posłu­gu­jąc się zamiesz­czo­nym poni­żej Przewodnikiem. W celu uła­twie­nia pra­cy przy­go­to­wa­no wzor­co­wy Opis przed­mio­tu dla przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych na kie­run­ku Muzyka Kościelna: Historia, teo­ria i semio­lo­gia gre­go­riań­ska; Śpiew litur­gicz­ny – semi­na­rium; Zagadnienia wyko­naw­stwa muzy­ki kościel­nej.

Pliki: