Konkursy

30/10/2019

POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA

W dniach 23 i 24 listo­pa­da w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z ini­cja­ty­wy Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. dr. hab Tomasza Strahla, odbę­dzie się I Ogólnopolska Konferencja nauko­wo-arty­stycz­na pt. POLSKA SONATA WIOLONCZELOWA. Planowanym efek­tem kon­fe­ren­cji będzie zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pol­ski­mi sona­ta­mi wio­lon­cze­lo­wy­mi pod­czas wykła­dów zna­ko­mi­tych wio­lon­cze­li­stów, nie­rzad­ko auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie inter­pre­ta­cji, ale tak­że samej wie­dzy, repre­zen­tu­ją­cych naj­więk­sze ośrod­ki muzycz­ne w Polsce.

W dru­gi dzień kon­fe­ren­cji pla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu, pod­czas któ­re­go publicz­ność będzie mogła posłu­chać oma­wia­nych sonat.

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu.

Bliższych infor­ma­cji udzie­la:

Mateusz Szmyt: mateusz.szmyt@chopin.edu.pl

Ewa Skardowska: ewa.skardowska@chopin.edu.pl

 

Program kon­fe­ren­cji

24/05/2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 to pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych, któ­ry odbę­dzie się w Warszawie.
 

czy­taj wię­cej »

21/03/2019

I Ogólnopolski Konkurs Miniatur skrzypce — altówka — wiolonczela — kontrabas

W dniach 14–19 maja w Zamościu odbę­dzie Ogólnopolski Konkurs Miniatur dla instru­men­tów smycz­ko­wych. Zapraszamy do udzia­łu w kon­kur­sie.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie: www.konkursminiatur.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02/2019

III Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej

Szanowni Państwo,

pomi­mo uzy­ska­ne­go wspar­cia od pry­wat­nych Sponsorów jak rów­nież Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na reali­za­cję III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zmu­szo­ny jest odwo­łać edy­cję zapla­no­wa­ną w ter­mi­nie 19–25.10 2019. Powodem pod­ję­cia tej trud­nej decy­zji jest brak dofi­nan­so­wa­nia ze stro­ny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez któ­re­go orga­ni­za­cja kon­kur­su o mię­dzy­na­ro­do­wej ran­dze nie jest moż­li­wa. Biorąc pod uwa­gę fakt przy­pa­da­ją­cej w tym roku 140. rocz­ni­cy uro­dzin i 60. rocz­ni­cy śmier­ci wybit­nej pol­skiej kla­we­sy­nist­ki, Katedra Organów i Klawesynu UMFC ma w pla­nach orga­ni­za­cję Międzynarodowej Sesji Naukowej poświę­co­nej Wandzie Landowskiej, szcze­gó­ły któ­rej zosta­ną przed­sta­wio­ne w póź­niej­szym cza­sie.

Z powa­ża­niem 

Alina Ratkowska

Kierownik Katedry Organów i Klawesynu UMFC

Zachęcamy gorą­co do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem III Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.

Komunikat o kon­kur­sie (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2019

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa ini­cja­ty­wa kul­tu­ral­na, któ­rej celem będzie popu­la­ry­za­cja pol­skiej muzy­ki na świe­cie oraz utrwa­la­nie w świa­do­mo­ści odbior­ców zna­cze­nia zarów­no twór­czo­ści Stanisława Moniuszki, jak i wie­lu wybit­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów z XIX i XX w. czy­taj wię­cej »

23/05/2018

VII edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych

18–24 listopada 2018 r.

W dniach 18–24 listo­pa­da 2018 r. w Białymstoku odbę­dzie się VII edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

22/02/2018

XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

 

9–10 lute­go 2019 r. 

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

czy­taj wię­cej »

7/10/2016

XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

10–12 lutego 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zuje XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych. czy­taj wię­cej »

27/04/2015

VI edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku

21–27 września 2015 r.

W dniach 21–27 wrze­śnia 2015 r. w Białymstoku odbę­dzie się VI edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. czy­taj wię­cej »

10/02/2015

V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo

W dniach 24–31 mar­ca 2015 roku w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Jest to wciąż jedy­ny w takiej for­mu­le kon­kurs na świe­cie. czy­taj wię­cej »