26/10/2016

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (tekst jed­no­li­ty Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) powo­łał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierp­nia 2020 r.
Skład komi­sji:

 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC — prze­wod­ni­czą­cy, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki
 • ad. dr hab. Michał Sławecki — koor­dy­na­tor ds. zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia
 • ad. dr Miłosz Bembinow — przed­sta­wi­ciel Wydziału I
 • ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa — przed­sta­wi­ciel Wydziału II
 • prof. dr hab. Tomasz Strahl — przed­sta­wi­ciel Wydziału III
 • ad. dr hab. Jolanta Janucik — przed­sta­wi­ciel Wydziału IV
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC — przed­sta­wi­ciel Wydziału V
 • prof. dr hab. Witold Osiński — przed­sta­wi­ciel Wydziału VI
 • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC — przed­sta­wi­ciel Wydziału VII
 • stud. Katarzyna Stasiewicz — przed­sta­wi­ciel Studentów
 • mgr Paweł Choina — przed­sta­wi­ciel Doktorantów

Załącznik w pdf: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 wrze­śnia 2016 r. w spra­wie powo­ła­nia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1/10/2016

Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rok aka­de­mic­ki 2016/2017

Wydział I – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 • dr Miłosz Bembinow
 • mgr Andrzej Karałow – dok­to­rant
 • Przemysław Marcyniak – stu­dent
Wydział II – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa — prze­wod­ni­czą­ca
 • dr hab. Jarosław Wróblewski
 • dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła
 • mgr Krzysztof Garstka
 • Wojciech Kruczek – stu­dent
Wydział III – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl — prze­wod­ni­czą­cy
 • prof. ndzw. dr hab. Andrzej Gębski
 • prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Płużek
 • dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC
 • dr Zuzanna Elster
 • dr Rafał Grząka
 • Katarzyna Stasiewicz — stu­dent­ka
 • Przemysław Wojciechowski — dok­to­rant
Wydział IV – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Jolanta Janucik – prze­wod­ni­czą­ca
 • dr hab. Maciej Piotrowski, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz
 • prof. dr hab. Robert Cieśla
 • prof. dr hab. Małgorzta Marczewska
 • prof. dr hab. Mikołaj Moroz
 • dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC
 • Paulina Tuzińska – stu­den­ta
 • mgr Marcin Wortmann – dok­to­rant
 • mgr Gaosheng Duan – dok­to­rant
Wydział V – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC — prze­wod­ni­czą­cy
 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • dr Klaudia Carlos-Machej
 • dr hab. Dariusz Zimnicki
 • Damian Skowroński – stu­dent
Wydział VI – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. dr hab. Witold Osiński – prze­wod­ni­czą­cy
 • dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
 • dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza
 • dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela
 • dr Tomira Rogala
 • mgr Igor Szymański
 • Ewa Wrzesińska – stu­dent­ka
Wydział VII – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – prze­wod­ni­czą­ca
 • prof. dr hab. Piotr Reichert
 • dr Paweł Chomczyk
 • mgr Ewa Białokozowicz
 • Małgorzata Piotrowska – stu­dent­ka
4/03/2013

Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia

W dniu 04.03.2013 JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak, w związ­ku z wdro­że­niem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uczel­nia­ne­go sys­te­mu zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia, wpro­wa­dził Politykę zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w UMFC. Autorem doku­men­tu jest Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, dzia­ła­ją­ca od 7 stycz­nia 2013 roku. Polityka zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia w UMFC, oprócz pla­nu dzia­łań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, defi­niu­je poję­cie “jako­ści kształ­ce­nia”, któ­re w UMFC rozu­mia­ne jest w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
 • dol­na gra­ni­ca, któ­rej nie moż­na prze­kro­czyć, okre­ślo­na każ­do­ra­zo­wo w wyma­ga­niach na pozio­mie syla­bu­sów, opi­sów spe­cjal­no­ści i pro­gra­mów kształ­ce­nia,
 • dąże­nie do dosko­na­ło­ści i nie­ustan­ne pod­no­sze­nie pozio­mu (wyso­ka jakość),
 • róż­ni­ca powsta­ła w wyni­ku pro­ce­su dydak­tycz­ne­go, któ­re­mu pod­le­ga stu­dent w sto­sun­ku do pozio­mu, któ­ry pre­zen­to­wał na egza­mi­nie wstęp­nym.

Załącznik w pdf: Obwieszczenie nr 1–2013-wprowadzenie Polityki zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia

30/01/2013

Projekt Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC

30 stycz­nia 2013 roku mia­ło miej­sce pierw­sze posie­dze­nie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powo­ła­nej zarzą­dze­niem Rektora UMFC nr 1/2013 z dnia 7 stycz­nia 2013 r. w spra­wie powo­ła­nia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem posie­dze­nia była dys­ku­sja nad pro­jek­tem Polityki Zapewnienia Jakości w UMFC. Po wymia­nie spo­strze­żeń i doko­na­niu nie­zbęd­nych popra­wek  doku­ment przy­ję­tą pod nazwą Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. W takim kształ­cie zosta­nie on przed­ło­żo­ny Rektorowi UMFC, celem jego uchwa­le­nia.

Załącznik w pdf: Notatka z zebra­nia UKZJK-30–01-2013