przeglądaj tematy »

Aktualności

23/05/2019

XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki

W dniach 22 sierp­nia – 1 wrze­śnia zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki pod Patronatem MKiDN.

Dyscypliny: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, for­te­pian, akor­de­on, gita­ra, śpiew solo­wy, instru­men­ty dęte bla­sza­ne (trąb­ka, wal­tor­nia, puzon, tuba).

Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie www.jimkurs.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Studia Podyplomowe — nabór na dwuletnie studia w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki

Serdecznie zapra­sza­my!

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2019 – V 2021)

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2019 – V 2021)


22/05/2019

Filip Sporniak zdobywcą II nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 2019

Filip Sporniak, stu­dent wio­lon­cze­li w kla­sie prof. dra hab. Tomasza Strahla zdo­byw­cą II nagro­dy (Chamber Duo Zieliński — Sporniak) w II Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Tarptautinis Akordeonistu Vilno 201. Serdecznie Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Michał Rajewski zdobywcą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie

Michał Rajewski -bary­ton , stu­dent I roku stu­diów magi­ster­skich Wydziału Wokalno -Aktorskiego spe­cjal­ność: śpiew solo­wy -muzy­ka daw­na w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Jadwigi Rappé

został zdo­byw­cą GRAND PRIX w VI International Vocal and Choir Festival — Competition “VICTORIA” w Kijowie na Ukrainie.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22/05/2019

Magdalena Basaj (obój) zdobywczynią I nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu POLIHYMNIA w Macedonii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17/05/2019

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Zofii Czechlewskiej

Zawiadomienie o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Zofii Czechlewskiej


15/05/2019

Michał Rudziński laureatem nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15/05/2019

Elwira Janasik laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15/05/2019

Gabriela Gołaszewska zwyciężczynią Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7/05/2019

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Karola Marianowskiego

 

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
zapra­sza na

publicz­ną obro­nę pra­cy dok­tor­skiej
mgr. Karola Marianowskiego
w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej – instru­men­ta­li­sty­ka

któ­ra odbę­dzie się
21 maja 2019 roku (wto­rek) o godz. 15:00
w Sali Senatu im. I.J. Paderewskiego
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Karola Marianowskiego