przeglądaj tematy »

Aktualności

29/05/2020

Studia Podyplomowe w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki 2020–2022

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją odno­śnie do rekru­ta­cji na Studia Podyplomowe w zakre­sie Kompozycji oraz Teorii Muzyki.

Szczegółowe infor­ma­cje


19/05/2020

Instrukcja Kanclerza UMFC umożliwiająca bezpieczną realizację zajęć i indywidualne korzystanie z infrastruktury Uczelni w Warszawie i Białymstoku

W związ­ku z czę­ścio­wym otwar­ciem dostę­pu do Uczelni, pro­si­my o zapo­zna­nie się z instruk­cją dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­cą bez­piecz­ną reali­za­cję zajęć i indy­wi­du­al­ne korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry Uczelni w Warszawie i Białymstoku:

Instrukcja dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­ca bez­piecz­ną reali­za­cję zajęć i indy­wi­du­al­ne korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry Uczelni w Warszawie i w Białymstoku [pdf]

6/07/2020

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr.Linhao Qin

Rada Dyscypliny Artystyczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr. LINHAO QIN w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - woka­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 10 lip­ca 2020 r. (wto­rek) o godz. 12:00.

czy­taj wię­cej »


6/07/2020

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Marzeny Buchwald

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr. Marzeny Buchwald w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - instru­men­ta­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 13 lip­ca 2020 r. (ponie­dzia­łek) o godz. 13:00.

czy­taj wię­cej »


6/07/2020

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Marczyk

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Małgorzaty Marczyk w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - instru­men­ta­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 14 lip­ca 2020 r. (wto­rek) o godz. 11:00.

czy­taj wię­cej »


6/07/2020

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Joanny Derendy-Łukasik

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr. Joanny Derendy-Łukasik w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - instru­men­ta­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 13 lip­ca 2020 r. (ponie­dzia­łek) o godz. 10.30.

czy­taj wię­cej »


6/07/2020

Podyplomowe Studia Teorii Tańca, nowa edycja 2020–2021!

Serdecznie zapra­sza­my na dwu­se­me­stral­ne Podyplomowe Studia Teorii Tańca, nowa edy­cja 2020–2021!
Szczegółowe infor­ma­cje [pdf]

1/07/2020

e‑Bank Talentów

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w pro­gra­mie e‑Bank Talentów – współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przy udzia­le UMFC prze­strze­ni dla mło­dych muzy­ków otwie­ra­ją­cej im per­spek­ty­wy roz­wo­ju poprzez moż­li­wość uczest­nic­twa w kur­sie mistrzow­skim z naj­wy­bit­niej­szy­mi pol­ski­mi peda­go­ga­mi klas skrzy­piec (ad. dr hab. Jakub Jakowicz, ad. dr hab. Janusz Wawrowski, ad. dr Agata Szymczewska), wio­lon­cze­li (prof. dr hab. Tomasz Strahl) i akor­de­onu (prof. dr hab. Klaudiusz Baran) oraz w zaję­ciach z zakre­su PR i roz­wo­ju oso­bi­ste­go; współ­pra­cy z media­mi; spo­tka­nia­mi z dzien­ni­ka­rza­mi radio­wy­mi i tele­wi­zyj­ny­mi; fizjo­te­ra­pii w kon­tek­ście pra­cy przy instru­men­cie; radze­nia sobie ze stre­sem na sce­nie; radze­nia sobie z agre­sją w sie­ci; efek­tyw­ne­mu wyko­rzy­sta­niu powszech­nie zna­nych kana­łów pro­mo­cji wła­snej twór­czo­ści.

Udział w pro­gra­mie jest bez­płat­ny

Szczegóły na stro­nie: www.banktalentow.com

 

 

 

 

 

 

 

 


30/06/2020

Prorektorzy w kadencji 2020–2024

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w kaden­cji 2020–2024 JM Rektor, prof. dr hab. Klaudiusz Baran będzie współ­pra­co­wał z pro­rek­to­ra­mi:

dr. hab. Aleksandrem Kościowem, prof. UMFC – pro­rek­to­rem ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki (po uzy­ska­niu pozy­tyw­nej opi­nii Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów w kwe­stii powie­rze­nia obo­wiąz­ków pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich)  

prof. dr. hab. Pawłem Łukaszewskim – pro­rek­to­rem ds. nauki

prof. dr. hab. Pawłem Gusnarem – pro­rek­to­rem ds. zagra­nicz­nych


19/06/2020

UMFC w mediach. Radio Dla Ciebie – audycja Liberator

Jak sku­tecz­nie dzia­łać pomi­mo pan­de­mii w obsza­rze kul­tu­ry i edu­ka­cji arty­stycz­nej? Jak kul­tu­ra wyso­ka pora­dzi­ła sobie w tej nowej rze­czy­wi­sto­ści? Jakie ją cze­ka­ją wyzwa­nia? Jakie są szan­se i jak wie­le zale­ży od dobre­go zarzą­dza­nia i współ­pra­cy aby wcie­lać w życie inno­wa­cje i nowe pomy­sły?

Na te oraz inne pyta­nia odpo­wia­da­li goście Magdaleny Zalewskiej w audy­cji Liberator w RDC: prof. dr hab. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Agnieszka Hejduk-Domańska – koor­dy­na­tor Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego UMFC oraz Kursu muzycz­ne­go Chopin-Górecki.

Serdecznie zapra­sza­my do wysłu­cha­nia roz­mo­wy dostęp­nej pod lin­kiem: https://www.rdc.pl/po…/liberator-wyzsza-kultura-zarzadzania/

 


19/06/2020

ZAWIADOMIENIE O OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Bogumiły Dziel-Wawrowskiej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - woka­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 24 czerw­ca 2020 r. (śro­da) o godz. 14:00

Szczegółowe infor­ma­cje


19/06/2020

Radio Dla Ciebie patronem Festiwalu i Kursów Muzycznych Chopin-Górecki!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że 21. Festiwal i Kursy Muzyczne Chopin-Górecki został obję­ty patro­na­tem medial­nym Radia Dla Ciebie.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat kur­sów dostęp­ne na stro­nie https://www.chg.chopin.edu.pl/

 

https://www.chg.chopin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/LOGO_RDC-768x548.jpg