przeglądaj tematy »

Aktualności

22/05/2019

Studia Podyplomowe — nabór na dwuletnie studia w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki

Serdecznie zapra­sza­my!

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2019 – V 2021)

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2019 – V 2021)


11/04/2019

Kwestionariusz — Informacja o działalności pedagogicznej w latach 2017–2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kwe­stio­na­riu­szem zwią­za­nym Informacji o dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej w latach 2017–2018.

Kwestionariusz


14/06/2019

Pierwsze zebranie Rady Uczelni

W wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że dziś (14.06.2019 r.) po raz pierw­szy zebra­ła się Rada Uczelni w skła­dzie:

dr Artur Szklener — Przewodniczący Rady; 
Adam Balas;
Janusz Marynowski
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka;
prof. dr hab. Witold Osiński;
dr Miłosz Bembinow;
stud. Mateusz Banasiuk — Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UMFC.

Do naj­waż­niej­szych zadań Rady nale­żeć będzie: opi­nio­wa­nie pro­jek­tu stra­te­gii uczel­ni; opi­nio­wa­nie pro­jek­tu sta­tu­tu; moni­to­ro­wa­nie gospo­dar­ki finan­so­wej uczel­ni; moni­to­ro­wa­nie zarzą­dza­nia uczel­nią; wska­zy­wa­nie kan­dy­da­tów na rek­to­ra, po zaopi­nio­wa­niu przez senat oraz opi­nio­wa­nie spra­woz­da­nia z reali­za­cji stra­te­gii uczel­ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/06/2019

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek zwycięzcami The North International Music Competition w Sztokholmie

Informujemy, że duet: Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek (kla­sa kame­ra­li­sty­ki Prof. K. Makowskiej-Ławrynowicz) zdo­był I nagro­dę w The North International Music Competition 2019 w Sztokholmie (Szwecja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


4/06/2019

Wojciech Pławner został wybrany na stanowisko dyrygenta-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezonie artystycznym 2019/2020

Wojciech Pławner, asy­stent w kla­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej prof. Bogdana Goli w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina został wybra­ny na sta­no­wi­sko dyry­gen­ta-rezy­den­ta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w ramach pro­gra­mu “Dyrygent-rezy­dent” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/06/2019

Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31/05/2019

Podziękowania dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzyków z zespołu “Trio Merula” z UMFC

Dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych zło­żył na ręce prof. dr. hab. Tomasza Strahla, dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego podzię­ko­wa­nia dla prof. dr hab. Agaty Sapiechy oraz muzy­ków z zespo­łu “Trio Merula” z UMFC, któ­rzy wyko­na­li kon­cert pod­czas Nocy Muzeów orga­ni­zo­wa­nej przez AGAD 18 maja w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


31/05/2019

Konferencja Naukowo-Artystyczna „Moniuszko na nowo odczytany”

Katedra Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do zgło­sze­nia udzia­łu w Konferencji Naukowo-Artystycznej „Moniuszko na nowo odczy­ta­ny”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28–30 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie.

Szczegóły dot. kon­fe­ren­cji [pdf]


29/05/2019

Prof. dr hab. Paweł Łukaszewski został członkiem Rady Doskonałości Naukowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27/05/2019

Zespół Cuore Piano Trio laureatem programu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”

 
Miło nam poin­for­mo­wać, że człon­ko­wie zespo­łu Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki Prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie: 
 
Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce
Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek — for­te­pian
 
zosta­li lau­re­ata­mi pro­gra­mu IMiT „Scena dla Muzyki Polskiej”. Projekt zna­lazł się pośród 8 zwy­cię­skich ze 103 zło­żo­nych wnio­sków. Sukces ten zaowo­cu­je wyko­na­niem 3 peł­nych reci­ta­li w sezo­nie arty­stycz­nym 2019/2020 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

24/05/2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 to pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla dyry­gen­tów orkiestr dętych, któ­ry odbę­dzie się w Warszawie.

Jest to drugi tego typu konkurs w Europie. Jego realizacja wiąże się z coraz większą liczbą absolwentów specjalności dyrygentura orkiestr dętych akademii muzycznych w całej Europie i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty – zaadresowany jest dla wszystkich dyrygentów orkiestr dętych bez ograniczeń wiekowych.

Dyrygenci poprowadzą renomowane warszawskie orkiestry dęte. Będą oceniani przez profesjonalne jury, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Szymon Kawalla.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.

 

stro­na inter­ne­to­wa

 


23/05/2019

XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki

W dniach 22 sierp­nia – 1 wrze­śnia zapra­sza­my do udzia­łu w kur­sie XVIII Janowieckie Interpretacje Muzyki pod Patronatem MKiDN.

Dyscypliny: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, for­te­pian, akor­de­on, gita­ra, śpiew solo­wy, instru­men­ty dęte bla­sza­ne (trąb­ka, wal­tor­nia, puzon, tuba).

Szczegóły znaj­du­ją się na stro­nie www.jimkurs.pl