przeglądaj tematy »

Aktualności

18/10/2019

Druga edycja Festiwalu Eufonie

Serdecznie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu we wszyst­kich wyda­rze­niach, któ­re odbę­dą się w ramach dru­giej edy­cji Festiwalu Eufonie.

Tegoroczna edy­cja obej­mu­je bli­sko 640 arty­stów z 20 państw, 15 kon­cer­tów, 8 orkiestr, 3 pra­pre­mie­ry, 7 pol­skich pre­mier, a to wszyst­ko w zale­d­wie 9 dni. Od 15 do 23 listo­pa­da za spra­wą II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, stwo­rzo­ne­go przez Narodowe Centrum Kultury, przy wspar­ciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa sta­nie się sto­li­cą muzy­ki wie­lu kul­tur. Wydarzenia festi­wa­lo­we, utrzy­ma­ne w róż­nej kon­wen­cji, sty­li­sty­ce i nur­tach muzycz­nych odbę­dą się m.in. w Filharmonii Narodowej, Zamku Królewskim, czy Teatrze Palladium. 

Eufonie pre­zen­tu­ją muzy­kę róż­nych epok i sty­lów. Oferta pro­gra­mo­wa jest bogat­sza i bar­dziej róż­no­rod­na w porów­na­niu z pierw­szą edy­cją. Rok temu coś dla sie­bie zna­leź­li zarów­no miło­śni­cy muzy­ki kla­sycz­nej, współ­cze­snej jak i elek­tro­nicz­nej. Natomiast w tego­rocz­nym pro­gra­mie orga­ni­za­to­rzy wyty­cza­ją nowe ścież­ki i wzbo­ga­ca­ją reper­tu­ar o kolej­ne nur­ty muzycz­ne.

Podczas Eufonii usły­szy­my muzy­kę pol­ską i środ­ko­wo-euro­pej­ską w inter­pre­ta­cji wybit­nych arty­stów świa­to­we­go for­ma­tu. Na festi­wa­lo­wych sce­nach poja­wią się uzna­ni twór­cy z nasze­go regio­nu, a tak­że soli­ści i zespo­ły z innych czę­ści świa­ta m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Luksemburga czy Hiszpanii. Prezentowany w tym roku pro­gram umoż­li­wi publicz­no­ści nie tyl­ko szer­sze zapo­zna­nie się z reper­tu­arem i wyko­naw­stwem muzycz­nym naszych sąsia­dów, ale rów­nież kra­jów dotąd nie­pre­zen­to­wa­nych na Festiwalu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Łotwy czy też Mołdawii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18/10/2019

I Międzynarodowe Dni Improwizacji Organowej w Warszawie

Katedra Muzyki Kościelnej zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w I Międzynarodowych Dniach Improwizacji Organowej. Wydarzenie będzie mia­ło miej­sce w dniach 3–5 listo­pa­da 2019 roku.

Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji znaj­du­je się na załą­czo­nym afi­szu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18/10/2019

IX Sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC i seminarium prof. Béatrice Martin

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza w dniach 25–26.10.2019 na IX Sesję Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC pt.: “Wanda Landowska i jej rola w odro­dze­niu muzy­ki kla­we­sy­no­wej w XX wie­ku”, połą­czo­ną z semi­na­rium pro­wa­dzo­nym przez Prof. Béatrice Martin z Conservatoire Régional de Paris / The Juilliard School New-York.

Szczegóły wyda­rze­nia znaj­du­ją się na pla­ka­cie i w ulot­ce infor­ma­cyj­nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11/10/2019

Judyta Kluza zdobywczynią nagrody specjalnej podczas Concorso di esecuzione musicale Sesta Edizione Internazionale 2019!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Judyta Kluza, stu­dent­ka skrzy­piec w kla­sie ad. dr. hab. Janusza Wawrowskiego zdo­by­ła nagro­dę spe­cjal­ną pod­czas kon­kur­su Concorso di ese­cu­zio­ne musi­ca­le Sesta Edizione Internazionale 2019 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Societa’ Umanitaria w Mediolanie.
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/10/2019

Mateusz Krzyżowski laureatem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Mateusz Krzyżowski, stu­dent II roku kla­sy for­te­pia­nu prof. UMFC Joanny Ławrynowicz-Just, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20–27 wrze­śnia 2019).
 
Mateusz Krzyżowski otrzy­mał rów­nież Tytuł Laureata Estrady Młodych na 53 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (7–13 wrze­śnia 2019).
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

8/10/2019

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Filli w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2/10/2019

Daniel Mieczkowski zdobywcą III miejsca na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż Daniel Mieczkowski, stu­dent w kla­sie fle­tu dr hab. Agaty Igras, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janačka w Brnie, któ­ry odbył się w dniach 24–29 wrze­śnia 2019.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 


2/10/2019

Wanda Landowska in Memoriam 2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Osoby zwią­za­ne z UMFC — Pani Weronika Janyst i Pan Adam Goździewski (z kla­sy kla­we­sy­nu dodat­ko­we­go dr hab. Aliny Ratkowskiej),  zdo­by­li kolej­no II nagro­dę i wyróż­nie­nie na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym “Wanda Landowska in Memoriam”, zor­ga­ni­zo­wa­nym w dniach 16–20.września w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Gratulujemy Laureatom!!!


2/10/2019

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Tegoroczne nagro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019 otrzy­ma­li:

Odkrycie Roku: Zuzanna Małgorzata BudzyńskaSzymon Ogryzek
Osobowość Roku: Jakub Józef Orliński — Countertenor

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!


29/09/2019

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

 

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

zapraszają na

Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

 

Piątek, 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r., g. 12:30
Sala Koncertowa UMFC

 

WYKŁAD INAUGURACYJNY: „Muzyka jako duch świa­ta”

Wykład wygło­si dr hab. Krzysztof Lipka.

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

Paulina Sochaj – obój
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz — for­te­pian

Mateusz Kowalski — gita­ra

 

Fotorelacja z Uroczystości.