przeglądaj tematy »

Aktualności

8/11/2019

NABÓR ZADAŃ NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH na rok 2020

Szanowni Państwo,

w zakład­ce „Nauka” dostęp­ny jest nowy wzór pla­nu zada­nio­wo-fina­n­so­­we­go na  zada­nia nauko­we, nauko­wo-arty­stycz­ne, badaw­cze i wydaw­ni­cze pla­no­wa­ne do reali­za­cji i finan­so­wa­nia w roku 2020.

czy­taj wię­cej »


5/12/2019

Diamentowy Grant dla Krzysztofa Kiciora!

Z rado­ścią i dumą infor­mu­je­my, że nasz stu­dent – Krzysztof Kicior (kom­po­zy­cja), jako pierw­szy w histo­rii gran­tu przed­sta­wi­ciel nasze­go śro­do­wi­ska, otrzy­mał Diamentowy grant!

Grant zosta­nie prze­zna­czo­ny na dok­to­ranc­kie bada­nia nad psy­cho­aku­stycz­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi sys­te­mów mikro­to­nal­nych, któ­re zaowo­cu­ją wysta­wie­niem w latach 2022–2023 debiu­tanc­kiej ope­ry nasze­go stu­den­ta!

Co roku 100 osób może otrzy­mać grant na wła­sne bada­nia. Laureaci pro­gra­mu mogą też skró­cić ścież­kę karie­ry nauko­wej i ubie­gać się o dok­to­rat z pomi­nię­ciem stop­nia magi­stra. Kandydaci muszą pozy­skać opie­ku­na nauko­we­go oraz insty­tu­cję, w któ­rej zre­ali­zu­ją swój pro­jekt. Właśnie ta insty­tu­cja wnio­sku­je o przy­zna­nie gran­tu mło­de­mu naukow­co­wi.


2/12/2019

Stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Niezmiernie miło nam prze­ka­zać, że pię­cio­ro naszych stu­den­tów otrzy­ma­ło sty­pen­dia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit­ne osią­gnię­cia:

 

Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce

Wojciech Chałupka — sak­so­fon

Gabriela Gołaszewska — śpiew

Mateusz Krzyżowski — for­te­pian

Szymon Ogryzek — for­te­pian

 

Uroczystość wrę­cze­nia sty­pen­diów odbę­dzie się w  ponie­dzia­łek 9 grud­nia 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wszystkim sty­pen­dy­stom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!


26/11/2019

Konferencja “Katedra kameralistyki fortepianowej. Przyszłość. Przeszłość”

Szanowni Państwo,
Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej zapra­sza na TRZYDNIOWĄ KONFERENCJĘ w dniach 29.11 (kon­cert), 30.11 i 1.12. (kon­fe­ren­cje) 2019 r. Będą to kon­fe­ren­cje kom­plek­so­wo ujmu­ją­ce dzie­dzi­nę aktyw­no­ści zawo­do­wej jaką jest kame­ra­li­sty­ka, doty­ka­ją­cą zagad­nień doty­czą­cych naucza­nia na wszyst­kich szcze­blach edu­ka­cji. Zaproszeni zosta­li wybit­ni spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach z Polski i zagra­ni­cy.
Uprzejmie pro­si­my o roz­pro­pa­go­wa­nie nasze­go zapro­sze­nia dro­gą mailo­wą i poprzez wydru­ko­wa­nie pla­ka­tu w for­ma­cie naj­le­piej A3, za co z góry ser­decz­nie dzię­ku­je­my.
Podczas kon­fe­ren­cji roz­da­wa­ne będą zaświad­cze­nia uczest­nic­twa pod­pi­sa­ne przez kie­row­ni­ka Katedry prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską.

Serdecznie zapra­sza­my

ad. dr hab Joanna Maklakiewicz i  dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC

joanna.maklakiewicz@chopin.edu.pl, robert.morawski@chopin.edu.pl, tel.: 606 307 806

czy­taj wię­cej »


22/11/2019

Relacja z wykonania Opery Stanisława Moniuszki “Straszny Dwór”

Zapraszamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z kon­cer­tu, któ­ry miał miej­sce 6 listo­pa­da 2019 roku w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej, pod­czas któ­re­go wyko­na­na zosta­ła Opera Stanisława Moniuszki “Straszny Dwór”.

Reżyseria RYSZARD CIEŚLA
Dyrygent JANUSZ PRZYBYLSKI
Kostiumy / opra­wa sce­no­gra­ficz­na BARBARA KĘDZIERSKA
Opieka kostiu­mo­gra­ficz­na MARIA BALCEREK
Ruch sce­nicz­ny ALEKSANDRA DZIUROSZ
Reżyseria świa­teł DARIUSZ PAWELEC
Przygotowanie chó­ru KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ

 

 

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho­dzą­cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro­gra­mu „Moniuszko 2019 – Promesa”, reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.

 


22/11/2019

“Polish Contemporary Concertos” z nominacją do nagrody International Classical Music Awards 2020

Z ogrom­ną dumą infor­mu­je­my, iż nagro­dzo­na FRYDERYKIEM 2019 pły­ta “Polish Contemporary Concertos” otrzy­ma­ła nomi­na­cję do pre­sti­żo­wej nagro­dy International Classical Music Awards 2020. Warto pod­kre­ślić, że to wspól­ny suk­ces kadry pro­fe­sor­skiej naszej uczel­ni: twór­ców — prof. dr. hab. Marcina Błażewicza i prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego, soli­stów — dr. hab.  Pawła Gusnara, prof. UMFC, prof. dr. hab. Tomasza Strahla i ad. dr. Jakuba Jakowicza oraz dyry­gen­ta prof. dr. hab. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Wszystkim P.T. Pedagogom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19/11/2019

Mateusz Sowa laureatem I nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych “Finalis”

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że stu­dent Mateusz Sowa (kla­sa klar­ne­tu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego) został lau­re­atem I nagro­dy IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych “Finalis”. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


18/11/2019

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13–2018 w spra­wie Zasad podzia­łu dota­cji na dzia­łal­ność kul­tu­ral­ną, infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia wnio­sków na zada­nia arty­stycz­ne pla­no­wa­ne do reali­za­cji w 2020 roku.

Zarządzenie jest dostęp­ne na BiP:

https://bip.chopin.edu.pl//?app=zarzadzenia&nid=1162&y=2018

Przypominamy, że ww. wnio­ski zgod­nie z §4 pkt 3 ww. zarzą­dze­nia powin­ny naj­pierw tra­fić do wła­ści­we­go Dziekana.

Plany pro­jek­tów arty­stycz­nych przy­go­to­wa­ne przez Dziekanów Wydziałów UMFC pro­szę skła­dać do JM Rektora  n a j p ó ź n i e j  do 12 grud­nia br.

Wszelkie pyta­nia zwią­za­ne z nabo­rem wnio­sków pro­szę kie­ro­wać do Pana Aleksandra Zwierza.

aleksander.zwierz@chopin.edu.pl


14/11/2019

Rada Dyscypliny Artystycznej

Zgodnie z zapi­sa­mi Art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i Nauce z dnia 20 lip­ca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), a tak­że na mocy § 13 pkt 1. Lit. d) Statutu UMFC (załącz­nik do Uchwały nr 37/209/2019 Senatu UMFC  z dnia 28 czerw­ca 2019 r.) 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zosta­ła powo­ła­na Rada Dyscypliny Artystycznej (RDA).

RDA jest orga­nem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina o cha­rak­te­rze kole­gial­nym. Jej zada­niem jest mię­dzy inny­mi nada­wa­nie stop­ni nauko­wych w zakre­sie sztu­ki w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej sztu­ki muzycz­ne.

W skład Rady Dyscypliny Artystycznej wcho­dzą kie­row­ni­cy wszyst­kich katedr dzia­ła­ją­cych na UMFC, po jed­nym przed­sta­wi­cie­lu każ­dej kate­dry, wybie­ra­nym przez jej człon­ków spo­śród osób posia­da­ją­cych sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go lub tytuł pro­fe­so­ra oraz dyrek­tor szko­ły dok­tor­skiej.

Przewodniczący RDA – prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Wiceprzewodniczący RDA – dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

 

Kontakt: rda@chopin.edu.pl

Informacje o Radzie Dyscypliny Artystycznej

 


13/11/2019

Zapraszamy na Konferencję naukowo-artystyczną pt. Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI w.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie we współ­pra­cy z Akademią Sztuki w Szczecinie zapra­sza w dniach 15 i 16 listo­pa­da 2019 r.
na Konferencje nauko­wo-arty­stycz­ną pt. Dialog nowo­cze­sno­ści z tra­dy­cją w muzy­ce XX i XXI w. Wśród pre­le­gen­tów m.in.: Barbara Borowicz, Artur Cieślak,  Joanna Freszel, Olga Hans, Anna Maria Huszcza, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski, Artur Kroschel, Paweł Kwapiński, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Leszek Lorent, Aldona Nawrocka, Weronika
Ratusińska-Zamuszko, Edward Sielicki, Jakub Szafrański i Róża Wilczak-Płaziuk.
 
Miejsce Konferencji: Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Konferencji towa­rzy­szą dwa kon­cer­ty:
15.11.2019, godz. 19.00, sala im. H. Melcera oraz 16.11.2019, godz. 16.00, sala Koncertowa UMFC.
 
Zachęcamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi: kon­fe­ren­cja; kon­cer­ty
 
Na wszyst­kie wyda­rze­nia wstęp wol­ny.

13/11/2019

Ogólnopolska konferencja naukowa ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2

Zapraszamy ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI 2, któ­ra orga­ni­zo­wa­na jest w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dniach 18–19.11.2019r.

Organizatorem wyda­rze­nia jest Studium Muzyki Nowej dzia­ła­ją­ce przy Katedrze Teorii Muzyki.

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Leszek Lorent