Komunikat Zespołu ds. postepowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV‑2

10/03/2020
W związ­ku z coraz więk­szym zagro­że­niem roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by COWID-19 na tere­nie RP  oraz reko­men­da­cją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.03.2020 roku oraz wska­za­nia­mi Głównego Inspektora Sanitarnego  Władze UMFC, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo całej wspól­no­ty Uniwersytetu, wpro­wa­dza­ją zawar­te poni­żej zale­ce­nia i zasa­dy postę­po­wa­nia wypra­co­wa­ne przez zespół.

 1. Zaleca się cią­głe śle­dze­nie aktu­al­nych infor­ma­cji zamiesz­czo­nych na stro­nach inter­ne­to­wych:
 1. Zaleca się rygo­ry­stycz­ne prze­strze­ga­nie zasad higie­ny. Informacje — patrz adre­sy poda­ne w pkt. 1
 2. Zaleca się sto­so­wa­nie zasad postę­po­wa­nia zapo­bie­ga­ją­cych zaka­że­niom wiru­sa­mi. (Informacje — patrz adre­sy poda­ne w pkt. 1)
 3. Zaleca się roz­wa­że­nie moż­li­wo­ści  zawie­sze­nia wymia­ny aka­de­mic­kiej i służ­bo­wych wyjaz­dów do innych kra­jów (szcze­gól­nie tych naj­bar­dziej zagro­żo­nych). Nakłada się obo­wią­zek na  człon­ków wspól­no­ty Uniwersytetu pla­nu­ją­cych  wyjazd lub przy­jazd  służ­bo­wy o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym czy arty­stycz­nym poin­for­mo­wa­nia władz Uczelni:
 1. Zaleca się aby człon­ko­wie naszej wspól­no­ty w razie poja­wie­nia się infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych lub innych dole­gli­wo­ści wska­zu­ją­cych na jakich­kol­wiek obja­wy cho­ro­bo­we wska­zu­ją­ce na zaka­że­nie wiru­so­we win­ny powstrzy­mać się od podej­mo­wa­nia pra­cy czy nauki i skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z leka­rzem dyżur­nym przy­chod­ni lub info­li­nią NFZ
 tel: 800 190 590 i dalej postę­po­wać zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi leka­rzy spe­cja­li­stów -
adre­sy poda­ne w pkt.1. O wszel­kich pod­ję­tych decy­zjach infor­mo­wać prze­ło­żo­nych oraz prze­ka­zać infor­ma­cję na tele­fo­ny  poda­ne w pkt 4.
 1. W przy­pad­ku zaob­ser­wo­wa­nia u sie­bie obja­wów koro­na­wi­ru­sa zale­ca się bez­po­śred­ni kon­takt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod nr tel.:223 118 025, 223 107 936, 223 107 904
 2. Zaleca się pra­cow­ni­kom orga­ni­zu­ją­cym przy­jaz­dy arty­stów stu­den­tów i peda­go­gów do UMFC aby nie­zwłocz­nie infor­mo­wa­ły Uczelnię wyko­rzy­stu­jąc kon­takt tele­fo­nicz­ny poda­ny w pkt  4. w celu usta­le­nia zgo­dy na kon­takt z tej oso­by ze spo­łecz­no­ścią Uniwersytetu.
 3. Zobowiązuje się wszyst­kie oso­by naszej spo­łecz­no­ści, któ­re powzię­ły infor­ma­cje o oso­bach wzbu­dza­ją­cych podej­rze­nie zaka­że­nia wiru­so­we­go o prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji na tele­fo­ny zawar­te w pkt 4.
 4. Zaleca się zapo­zna­nie wszyst­kich człon­ków naszej spo­łecz­no­ści z wytycz­ny­mi postę­po­wa­nia z pacjen­ta­mi z podej­rze­niem zaka­że­nia koro­na­ro­wi­ru­sem SARS-CoV‑2 (cho­ro­ba COVID 19).
 5. Powyższe zale­ce­nia nie wyklu­cza­ją zale­ceń obo­wią­zu­ją­cych poda­nych w pierw­szym komu­ni­ka­cie Zespołu ds. poste­po­wa­nia w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem  SARS-CoV‑2.
 6. Dalsze zale­ce­nia w kolej­nych komu­ni­ka­tach.
 

ostatnia modyfikacja: 10/03/2020