Komunikat Zespołu ds. postepowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

10/03/2020
W związku z coraz większym zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COWID-19 na terenie RP  oraz rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.03.2020 roku oraz wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego  Władze UMFC, w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty Uniwersytetu, wprowadzają zawarte poniżej zalecenia i zasady postępowania wypracowane przez zespół.

 1. Zaleca się ciągłe śledzenie aktualnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych:
 1. Zaleca się rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. Informacje – patrz adresy podane w pkt. 1
 2. Zaleca się stosowanie zasad postępowania zapobiegających zakażeniom wirusami. (Informacje – patrz adresy podane w pkt. 1)
 3. Zaleca się rozważenie możliwości  zawieszenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów (szczególnie tych najbardziej zagrożonych). Nakłada się obowiązek na  członków wspólnoty Uniwersytetu planujących  wyjazd lub przyjazd  służbowy o charakterze dydaktycznym czy artystycznym poinformowania władz Uczelni:
 1. Zaleca się aby członkowie naszej wspólnoty w razie pojawienia się infekcji górnych dróg oddechowych lub innych dolegliwości wskazujących na jakichkolwiek objawy chorobowe wskazujące na zakażenie wirusowe winny powstrzymać się od podejmowania pracy czy nauki i skontaktować się telefonicznie z lekarzem dyżurnym przychodni lub infolinią NFZ
 tel: 800 190 590 i dalej postępować zgodnie z postanowieniami lekarzy specjalistów –
adresy podane w pkt.1. O wszelkich podjętych decyzjach informować przełożonych oraz przekazać informację na telefony  podane w pkt 4.
 1. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów koronawirusa zaleca się bezpośredni kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod nr tel.:223 118 025, 223 107 936, 223 107 904
 2. Zaleca się pracownikom organizującym przyjazdy artystów studentów i pedagogów do UMFC aby niezwłocznie informowały Uczelnię wykorzystując kontakt telefoniczny podany w pkt  4. w celu ustalenia zgody na kontakt z tej osoby ze społecznością Uniwersytetu.
 3. Zobowiązuje się wszystkie osoby naszej społeczności, które powzięły informacje o osobach wzbudzających podejrzenie zakażenia wirusowego o przekazanie tej informacji na telefony zawarte w pkt 4.
 4. Zaleca się zapoznanie wszystkich członków naszej społeczności z wytycznymi postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronarowirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID 19).
 5. Powyższe zalecenia nie wykluczają zaleceń obowiązujących podanych w pierwszym komunikacie Zespołu ds. postepowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem  SARS-CoV-2.
 6. Dalsze zalecenia w kolejnych komunikatach.
 

ostatnia modyfikacja: 10/03/2020