Druga edycja Festiwalu Eufonie

18/10/2019

Serdecznie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu we wszyst­kich wyda­rze­niach, któ­re odbę­dą się w ramach dru­giej edy­cji Festiwalu Eufonie.

Tegoroczna edy­cja obej­mu­je bli­sko 640 arty­stów z 20 państw, 15 kon­cer­tów, 8 orkiestr, 3 pra­pre­mie­ry, 7 pol­skich pre­mier, a to wszyst­ko w zale­d­wie 9 dni. Od 15 do 23 listo­pa­da za spra­wą II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, stwo­rzo­ne­go przez Narodowe Centrum Kultury, przy wspar­ciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa sta­nie się sto­li­cą muzy­ki wie­lu kul­tur. Wydarzenia festi­wa­lo­we, utrzy­ma­ne w róż­nej kon­wen­cji, sty­li­sty­ce i nur­tach muzycz­nych odbę­dą się m.in. w Filharmonii Narodowej, Zamku Królewskim, czy Teatrze Palladium. 

Eufonie pre­zen­tu­ją muzy­kę róż­nych epok i sty­lów. Oferta pro­gra­mo­wa jest bogat­sza i bar­dziej róż­no­rod­na w porów­na­niu z pierw­szą edy­cją. Rok temu coś dla sie­bie zna­leź­li zarów­no miło­śni­cy muzy­ki kla­sycz­nej, współ­cze­snej jak i elek­tro­nicz­nej. Natomiast w tego­rocz­nym pro­gra­mie orga­ni­za­to­rzy wyty­cza­ją nowe ścież­ki i wzbo­ga­ca­ją reper­tu­ar o kolej­ne nur­ty muzycz­ne.

Podczas Eufonii usły­szy­my muzy­kę pol­ską i środ­ko­wo-euro­pej­ską w inter­pre­ta­cji wybit­nych arty­stów świa­to­we­go for­ma­tu. Na festi­wa­lo­wych sce­nach poja­wią się uzna­ni twór­cy z nasze­go regio­nu, a tak­że soli­ści i zespo­ły z innych czę­ści świa­ta m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Luksemburga czy Hiszpanii. Prezentowany w tym roku pro­gram umoż­li­wi publicz­no­ści nie tyl­ko szer­sze zapo­zna­nie się z reper­tu­arem i wyko­naw­stwem muzycz­nym naszych sąsia­dów, ale rów­nież kra­jów dotąd nie­pre­zen­to­wa­nych na Festiwalu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Łotwy czy też Mołdawii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/10/2019