Rejestracja na zajęcia semestr letni 2018/2019

11/02/2019

ZAPISY NA LEKTORATY, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, PEDAGOGICZNE I FAKULTATYWNE

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kim 2018/2019 inter­ne­to­wa reje­stra­cja na zajęcia przez sys­tem USOSweb będzie trwa­ła od 11.02.2019 r. od godz. 12.00 do 18.02.2019 r. do godz. 23:59.

Warunkiem zare­je­stro­wa­nia się na zajęcia przez sys­tem USOSweb jest posia­da­nie dostępu do pocz­ty uczel­nia­nej (pocz­ty w dome­nie chopin.edu.pl).

Rejestracja przez USOSweb

Zapisy na zajęcia są obowiązkowe, a przez sys­tem USOSweb pomo­gą Ci skom­po­no­wać plan zajęć z uwzględnieniem Twoich zain­te­re­so­wań, terminów i pre­fe­ren­cji co do prowadzących zajęcia.

 1. Zaloguj się na stro­nie usosweb.chopin.edu.pl.

 2. Przejdź do dzia­łu “Dla studentów”.

 3. Po wybra­niu z menu pozy­cji “Rejestracja” zosta­nie wyświetlona lista wszyst­kich

  reje­stra­cji, do których masz dostęp.

 4. Kliknij na link “Przejdź do reje­stra­cji” lub “pokaż przed­mio­ty związane z tą

  reje­stra­cją”.

 5. Zarejestruj się na wybra­ny przed­miot lub gru­pę klikając na ikon­kę koszy­ka

  KATALOG PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Zasady wybo­ru przedmiotów

Zestawienie zawie­ra kata­log przedmiotów fakul­ta­tyw­nych i huma­ni­stycz­nych, które należy zre­ali­zo­wać wszędzie tam, gdzie plan studiów wska­zu­je „fakul­tet” lub „przed­miot huma­ni­stycz­ny do wybo­ru”.
Przedmiot huma­ni­stycz­ny można wybie­rać w miej­sce fakul­te­tu, ale fakul­tet nie może zastąpić przed­mio­tu huma­ni­stycz­ne­go wska­za­ne­go przez plan studiów.

Przedmioty raz zre­ali­zo­wa­ne na niższym pozio­mie studiów nie mogą być reali­zo­wa­ne na wyższym pozio­mie, chy­ba że ich treści kształ­ce­nia pod­le­ga­ją ciągłej zmia­nie lub uczest­nic­two w zajęciach zakła­da kry­te­rium nabie­ra­nia doświadczenia zawo­do­we­go – usta­wicz­ne­go roz­wo­ju (np. zespół wokal­no-instru­men­tal­ny, kame­ra­li­sty­ka, zespół orkie­stro­wy, zespo­ły instru­men­tal­ne, zespo­ły wokal­ne itp.).

Istnieje możliwość wybo­ru kur­su dru­gie­go języka obce­go jako fakul­te­tu.

Zaliczenie

Wybrane przez stu­den­ta przed­mio­ty fakul­ta­tyw­ne sta­ją się obowiązkowe i muszą zostać zali­czo­ne zgod­nie z zasa­da­mi obowiązującymi dla dane­go przed­mio­tu do końca cyklu przed­mio­tu. Zaliczenie musi zostać potwier­dzo­ne wpi­sem do indek­su i w kar­cie egza­mi­na­cyj­nej. Nieuzyskanie zaliczenia/wpisu skut­ku­je kon­se­kwen­cja­mi iden­tycz­ny­mi jak w przy­pad­ku pozo­sta­łych przedmiotów.

Tryb postępowania:

 1. zapo­znać się z pro­gra­mem i pla­nem studiów na kie­run­ku,

 2. zapo­znać się z wyka­zem przedmiotów fakul­ta­tyw­nych,

 3. zalo­go­wać się do sys­te­mu USOSweb

 4. zapi­sać się na wybra­ne zajęcia tak, by nie koli­do­wa­ły z pod­sta­wo­wy­mi zajęciami na

  macie­rzy­stym wydzia­le

UWAGA! Termin wybo­ru oraz zapi­sa­nia się na przed­mio­ty fakul­ta­tyw­ne upły­wa po dwóch tygo­dniach od daty rozpoczęcia roku aka­de­mic­kie­go!

Dodatkowo Wydział Reżyserii Dźwięku przy­go­to­wał dla studentów-wykonawców nową ofer­tę – Pakiet „PROMOCJA W MULTIMEDIACH DLA WYKONAWCÓW”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kata­log przedmiotów fakul­ta­tyw­nych USOS — sem. let­ni

ostatnia modyfikacja: 14/02/2019