Szlachetna paczka w UMFC

28/11/2018

Już po raz dru­gi dzię­ki ini­cja­ty­wie Samorządu Studentów UMFC i Samorządu Doktorantów UMFC mamy przy­jem­ność zapro­sić Państwa do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nej przez nas Szlachetnej Paczce UMFC odby­wa­ją­cej się w dniach 26.11.2018 – 6.12.2018. 

Nasz zespół koor­dy­na­to­rów Szlachetnej Paczki wybrał rodzi­nę z rodzi­nę z Milanówka. Pani Agata (32 l.) i Pan Piotr (32 l.) wycho­wu­ją czwo­ro dzie­ci: Franka (9 l.), Adama (7 l.) oraz bliź­nia­ki Krzysia i Nataniela (4 l.). Mieszkają w blo­ku, w dwu­po­ko­jo­wym miesz­ka­niu. Panuje bar­dzo dobra, domo­wa atmos­fe­ra. Oboje rodzi­ce bar­dzo dużo mówią o dzie­ciach — cią­głej wal­ce o ich zdro­wie, bez­pie­czeń­stwo i roz­wój.

Szlachetna Paczka jed­no­czy ludzi poprzez róż­ne moż­li­wo­ści zaofe­ro­wa­nia pomo­cy. Proponujemy nastę­pu­ją­ce for­my zaan­ga­żo­wa­nia się w tę akcję:

- moż­li­wość wpła­ty daro­wi­znę na kon­to na stro­nie: https://zrzutka.pl/9e79zs; wpłat moż­na doko­ny­wać do 6 grud­nia włącz­nie,

- wspar­cie Kawiarenki Szlachetnej Paczki, któ­ra będzie zor­ga­ni­zo­wa­na we czwar­tek, 6.12.2018 w klu­bo­ka­wiar­ni “Gamie” na UMFC. W kawia­ren­ce będzie moż­na wpła­cić dowol­ną kwo­tę do pusz­ki bądź kar­tą płat­ni­czą (poprzez por­tal zrzutka.pl), w zamian za pysz­ne cia­sto zro­bio­ne przez naszych stu­den­tów i dok­to­ran­tów,

- moż­li­wość przy­nie­sie­nia kon­kret­nych pro­duk­tów i ubrań do skrzy­nek, któ­re będą umiesz­czo­ne w szat­niach w Gmachu Głównym UMFC. Ich listę moż­na zna­leźć pod poniż­szym lin­kiem: http://bit.ly/2Sf0XnL (lista aktu­ali­zo­wa­na na bie­żą­co przez Koordynatorów Szlachetnej Paczki). 

W razie jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sa­mi: samorzad@chopin.edu.pldoktoranci@chopin.edu.pl. 

Dla nas wszyst­kich nie są to duże rze­czy, ale rodzi­nie mogą spra­wić wie­le rado­ści. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że w Święta każ­dy zasłu­gu­je na swój wyma­rzo­ny pre­zent!

Zapraszamy ser­decz­nie

Zarząd Samorządu Studentów UMFC i Samorząd Doktorantów UMFC


ostatnia modyfikacja: 30/11/2018