XII Forum Muzyka Dawna na UMFC

14/01/2014

2–9 lutego 2014 r.

W dniach 2–9 lute­go 2014 r. odbę­dzie się XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFC. Forum adre­so­wa­ne jest do osób zain­te­re­so­wa­nych muzy­ką daw­ną gra­ją­cych na instru­men­tach historycznych/współczesnych oraz woka­li­stów.

Patronat nad Forum objął JM Rektor UMFC prof. zw. Ryszard Zimak. Koncepcja i kie­row­nic­two kur­su — dr hab. Agata Sapiecha.

Plan wyda­rzeń (pdf)
Formularz zgło­sze­nio­wy (docx), (pdf)

Wykładowcy XII Forum (pdf)
Wydarzenia XII Forum (pdf)


ostatnia modyfikacja: 27/01/2014