Zamówienia publiczne

Jedyną dopuszczalną formą porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna oraz forma elektroniczna, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Adres e-mail: przetargi@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 01/09/2015