Zamówienia publiczne

Jedyną dopusz­czal­ną for­mą poro­zu­mie­wa­nia się Wykonawców z Zamawiającym jest for­ma pisem­na oraz for­ma elek­tro­nicz­na, zgod­nie z art. 27 ust. 1 usta­wy Prawo zamó­wień publicz­nych. Adres e‑mail: przetargi@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 01/09/2015